Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2443/GA, 15 november 2016, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2443/GA

betreft: [klager] datum: 15 november 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend namens mr. R.J. Mesland namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juli 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein, betreffende de opdracht aan klager door personeel om met transport mee te gaan op 5 april 2016,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Nieuwegein in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R.J. Mesland om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Vaststaat dat ten aanzien van klager een lichtingsbevel is afgegeven door het arrondissementsparket Noord-Holland. Dit lichtingsbevel is niet gepaard gegaan met een bevel maatregel in verband met het onderzoek. Op grond van dit lichtingsbevel was
klager
dus niet verplicht mee te gaan met de politie/DV&O. Het moge zo zijn dat het lichtingsbevel mogelijk verwarring zou kunnen opwekken gelet op de formulering: “verzoekt de directeur verdachte mee te geven en gelast de verdachte mee te gaan...”,
maar van de betrokken medewerkers mag worden verwacht dat zij de betrekkelijke regelgeving kennen en daar op de juiste wijze uitvoering aan geven. De beroepscommissie wijst hierbij naar de betrekkelijke artikelen van de Aanwijzing lichten van
gedetineerden zoals die in de uitspraak van de beklagrechter zijn weergegeven. Het is niet onbegrijpelijk dat klager gelet op de tekst van het lichtingsbevel en de reactie van de medewerkers de drang heeft ondervonden met DV&O mee te gaan. De
beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de beslissing van de beklagrechter vernietigen en de klacht alsnog gegrond verklaren. Zij acht een tegemoetkoming van € 25,= op zijn plaats.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 november 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven