Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2492/GA, 16/2675/GA, 16/2676/GA en 16/2677/GA, 31 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Post  v

Uitspraak

nummers: 16/2492/GA, 16/2675/GA, 16/2676/GA, 16/2677/GA

betreft: [klager] datum: 31 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van vier bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen vier uitspraken van 30 juni 2016, van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Roermond, betreffende:
a. het niet toestaan aan klager om een Playstation 2 in zijn verblijfsruimte te houden (16/2492/GA);
b. het openen van klagers geprivilegieerde post op of omstreeks 18 mei 2016 (16/2675/GA);
c. het zich niet houden aan artikel 57, eerste lid, Pbw (16/2676/GA) en
d. het niet openen van klagers cel voor het luchten op 16 april 2016 (16/2677/GA).

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beklagrechter heeft klager ten aanzien van a en c niet-ontvankelijk in het beklag verklaard en het beklag onder b en d ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Roermond in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de beroepen en klager om de beroepen schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ten aanzien van b:
Door de directeur is bij de postkamer, het bad en klagers verblijfsafdeling nagegaan of geprivilegieerde post van klager op of omstreeks 18 mei 2016 is geopend. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet het geval was. Dit maakt dat de beroepscommissie
het beroep van klager ongegrond zal verklaren en de uitspraak van de beklagrechter zal bevestigen met wijziging van de gronden.

Ten aanzien van a, c en d:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagrechter. De beroepen zullen derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagrechter met ten aanzien van b wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven