Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3194/GV, 17 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3194/GV

betreft: [klager] datum: 17 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 september 2016 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op 11 oktober 2016 is aanvullende informatie opgevraagd bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem. Uit die informatie blijkt dat geen disciplinaire straf is opgelegd sinds klager verblijft in de p.i. Arnhem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager had, als hij niet was overgeplaatst, de leefstijltraining al afgerond kunnen hebben, maar de reclassering heeft klager gezegd dat hij deze training ook in een z.b.b.i. kan volgen. Dit kan nagevraagd worden. Met betrekking tot zijn verleden merkt
klager op dat hij voor het laatst in 2008 in aanraking is geweest met justitie, dat hij is gestraft en zijn straf heeft uitgezeten. Klager wordt nu dubbel gestraft voor zijn verleden. Klager gedraagt zich netjes, werkt mee, heeft een goed verlofadres
en
veroorzaakt geen problemen. Klager is eenmaal gesanctioneerd voor softdrugsgebruik en niet meerdere keren. De positieve urinecontrole waarbij klager 52 heeft gescoord op THC klopt niet. Dit bleek ook uit het herhalingsonderzoek. Klager heeft de
training
Kiezen voor Verandering (KVV) succesvol afgerond. Klager is eerder altijd teruggekeerd van verlof, het risico op onttrekken aan de voorwaarden wordt ingeschat als laag en het recidiverisico wordt ingeschat als gemiddeld. De ziekte van Buerger is
geconstateerd en klagers grote teen is geamputeerd. Hierdoor loopt klager moeilijk en is hij snel vermoeid.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit het reclasseringsadvies blijkt dat criminogene factoren aanwezig zijn op het gebied van alcoholgebruik, drugsgebruik en een pro-criminele houding. Klager valt bij problemen terug in delict-gedrag. Op basis van de adviezen, kan het deelnemen aan de
leefstijltraining het gemiddelde recidiverisico verminderen. Het volgen van een leefstijltraining wordt van belang geacht voor een succesvol verloop van een verlof. Klager zal op korte termijn starten met de leefstijltraining. Als klager weer verzoekt
om verlof, dan wordt dat verzoek opnieuw beoordeeld.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De vrijhedencommissie van de p.i. Arnhem heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, omdat klager minimaal eerst een aanvang moet hebben gemaakt met de leefstijltraining.
De reclassering heeft aangegeven dat klager moet deelnemen aan de gedragsinterventie leefstijltraining, indien mogelijk voordat klager geplaatst wordt in een z.b.b.i., maar dit moet geen belemmering vormen voor doorplaatsing naar een z.b.b.i. Het geeft
geen voorrang op detentiefasering en kan gezien worden als aanvulling en zinvol benutten van de tijd tot aan die plaatsing. Daarnaast is een ambulante behandeling verplicht.
Het verlofadres is geverifieerd en in orde bevonden.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden, wegens – kort gezegd – inbraak en diefstal en het houden van een wietplantage. De einddatum valt op of omstreeks 27 september 2017.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie stelt voorop dat bij de beoordeling van verzoeken om algemeen verlof een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds het individuele belang van de gedetineerde en het algemene belang. Klager heeft er belang bij om zich
tijdig en goed te kunnen voorbereiden op zijn terugkeer in de maatschappij. Aan de andere kant is er het algemeen belang van (onder meer) orde, rust en veiligheid in de samenleving en een ongestoorde tenuitvoerlegging van de opgelegde vrijheidsstraf.

In de afwijzende beslissing vormt het feit dat klager nog niet is begonnen met de leefstijltraining, in combinatie met het feit dat klager sinds langere tijd in aanraking is gekomen met justitie, grond voor de afwijzing van de eerste verlofaanvraag.
Daarentegen stelt de beroepscommissie vast dat klager de module KVV heeft afgerond en dat zijn gedrag in de p.i. Arnhem als goed beschouwd kan worden. Het recidiverisico is vastgesteld op gemiddeld. De beroepscommissie oordeelt dat het feit dat klager
nog geen aanvang heeft gemaakt met de leefstijltraining onvoldoende grond vormt om de verlofaanvraag af te wijzen. Bij afweging van de genoemde belangen dient de afwijzende beslissing van de Staatssecretaris als onredelijk en onbillijk te worden
aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep daarom gegrond verklaren. Nu de gevolgen van de afwijzende beslissing nog ongedaan te maken zijn, komt klager geen tegemoetkoming toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee na ontvangst van deze uitspraak. Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 17 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven