Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1512/JB, 14 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:14-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1512/JB

Betreft: [klager] datum: 14 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N.M. van Wersch, namens

[...], geboren op [ 1999], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 25 april 2016 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Het beroep is behandeld ter zitting van de beroepscommissie van 4 oktober 2016, gehouden in arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Klagers raadsman heeft schriftelijk meegedeeld dat hij noch klager ter zitting zal verschijnen.

De selectiefunctionaris heeft schriftelijk laten weten geen gebruik te maken van de gelegenheid ter zitting te worden gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing vanuit j.j.i. Teylingereind te Sassenheim naar de justitiële jeugdinrichting Intermetzo, locatie Lelystad, afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 6 oktober 2015 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd.
Klager verbleef in verschillende j.j.i.’s en verbleef op het moment van indienen van het onderhavige overplaatsingsverzoek in j.j.i. Teylingereind te Sassenheim. Hij is vervolgens op een later moment tijdelijk geplaatst in j.j.i. Juvaid te Groningen en
op 25 juli 2016 overgeplaatst naar j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is ontevreden over de voortgang van zijn behandeling in j.j.i. Teylingereind. De cognitieve gedragstherapie is ondanks herhaalde verzoeken van klager en zijn ouders niet aangevangen. Er is geen planning gemaakt ten aanzien van
verlofmogelijkheden, terwijl de rechtbank heeft overwogen dat verlof zo spoedig mogelijk zou moeten worden opgebouwd. Gezocht wordt naar een passend extern behandelingstraject voor na klagers ontslag. Voorts is reden voor overplaatsing de slechte
omgang
tussen de groepsleiding en de groepsgenoten, waardoor klager concentratieproblemen ondervindt. De informatievoorziening vanuit de j.j.i. Teylingereind naar klager en zijn ouders is niet naar behoren. Zijn behandelaar is tweemaal zonder bericht niet
komen opdagen. De afstand naar de j.j.i. Intermetzo is nauwelijks groter dan de afstand naar de j.j.i. Teylingereind. Klagers ouders hebben geen problemen met deze afstand. De door de directeur genoemde incidenten zijn niet gespecificeerd. Klagers
positieve houding heeft nog geen positief effect gehad op zijn behandeling en de sfeer in de j.j.i. Teylingereind, maar toont wel dat klager gemotiveerd is om een behandeling te ondergaan. De behandeling is nog niet gestart. Overplaatsing zou hierin
verandering kunnen brengen. In j.j.i. Teylingereind verblijft een aantal jongeren uit klagers woonomgeving. Klager en zijn ouders vinden dat het contact met deze jongeren vermeden moet worden om een succesvolle resocialisatie te kunnen bewerkstelligen.
Anders is er risico op terugval.

In een e-mailbericht van 3 oktober 2016, 16:02 uur, heeft de raadsman aangevoerd dat de reisafstand voor klagers ouders naar j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen onevenredig belastend is en dat klager nog altijd een overplaatsing naar Lelystad voor ogen
heeft. Dit e-mailbericht is dezelfde dag doorgestuurd naar de selectiefunctionaris.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Uit de informatie van j.j.i. Teylingereind blijkt dat klager liet weten dat hij niet wilde meewerken aan zijn behandeling totdat zijn strafzaak was afgerond. Klager heeft een aandeel gehad in een aantal incidenten, maar bagatelliseerde zijn aandeel
daarin en legde zijn problemen bij anderen neer. De sfeer tussen de groepsleiding en klager was enige tijd verstoord door aanpassing van klagers programma na incidenten. De laatste tijd in j.j.i. Teylingereind was er sprake van een positieve
ontwikkeling. Een groot deel van de vertraging in de behandeling is te wijten aan klager. In j.j.i. Teylingereind zijn er toch stappen gemaakt voor wat betreft zijn behandeling. Er is een start gemaakt met cognitieve gedragstherapie. Er is in j.j.i.
Teylingereind nog geen verlofplanning gemaakt. De behandeling moest eerst op gang komen en de positieve ontwikkeling moest worden doorgezet. De groepsleiding heeft met klager gesproken over vrijheden en aangegeven dat hij eerst moest stoppen met
negatieve gedragingen en drugsgebruik. Voor zover bekend is klager niet met jongeren uit zijn woonomgeving geplaatst. Overplaatsing naar j.j.i. Intermetzo was geen oplossing voor klagers problematiek in verband met zijn wisselende motivatie. Verwacht
werd dat de betreffende overplaatsing nadelig voor klager zou zijn omdat hij een nieuw begin zou moeten maken met behandelaars. Het verschil in reisafstand naar Sassenheim of Lelystad is minimaal. De positieve ontwikkeling in j.j.i. Teylingereind was
doorslaggevend voor afwijzing van het verzoek.

4. De beoordeling
Klager verbleef ten tijde van het indienen van zijn verzoek in de j.j.i. Teylingereind.

In het beroep tegen de afwijzing van klagers verzoek om hem over te plaatsen naar j.j.i. Intermetzo staan als gronden vermeld dat klagers behandeling ondanks herhaald verzoek maar niet aanving in j.j.i. Teylingereind, er geen verlofplanning werd
gemaakt, er sprake was van een slecht contact met de groepsleiding, informatie niet naar behoren werd gegeven en contact met jongeren uit zijn woonomgeving in de weg stond aan klagers resocialisatie. Dit zijn louter gronden die te maken hebben met
klagers verblijf in j.j.i. Teylingereind en die na klagers overplaatsing naar j.j.i. De Hunnerberg aan het beroep zijn komen te ontvallen. Hetgeen klagers raadsman in een e-mailbericht verzonden op 3 oktober 2016, 16:02 uur, heeft aangevoerd over de
reisafstand voor klagers ouders naar Nijmegen wordt niet meegewogen in de beoordeling van het onderhavige beroep nu dit verweer op een zodanig laat tijdstip voor de zitting is toegestuurd dat de selectiefunctionaris daarvan niet tijdig kennis heeft
kunnen nemen om vóór de zitting daarop te kunnen reageren. Overigens past een dergelijk verweer meer in een bezwaar en beroep gericht tegen een beslissing tot overplaatsing naar j.j.i. De Hunnerberg. In de administratie van het secretariaat van de Raad
is echter geen beroep aangetroffen gericht tegen de beslissing tot overplaatsing van klager naar j.j.i. De Hunnerberg.

Gelet op het bovenstaande treft het beroep geen doel.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, mr. E. Lucas en mr.drs L.C. Mulder, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 14 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven