Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3276/GB, 4 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:04-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3276/GB

Betreft: [Klager] datum: 4 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 september 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 13 oktober 2016 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 16 september 2016 is klager opgeroepen zich op 13 oktober 2016 te melden in de p.i. Vught voor het ondergaan van één dag gevangenisstraf. Op 18 september 2016 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 22 september 2016 ongegrond is
verklaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. In verband met zijn werk wenst hij zich in het weekeinde te melden voor de tenuitvoerlegging van de aan hem opgelegde gevangenisstraf. Sinds augustus 2015 is hij mededirecteur van de firma ‘[...]’.
Thans leidt klager een groot project in Roermond dat naar verwachting tot het einde van 2017 zal lopen. Hij vreest dat het project beëindigd zal worden als hij vanwege zijn detentie twee dagen zal verzuimen op zijn werk. Nu klagers vader, tevens
mededirecteur van voornoemde firma, niet in staat is te werken, is klager momenteel de enige die de firma draaiende houdt. Klager erkent dat hij reeds sinds 8 maart 2016 op de hoogte is van zijn aankomende detentie, maar hij heeft de oproep hiertoe pas
op 17 september 2016 ontvangen, zodat hij niet voldoende tijd heeft gehad om voorzieningen te treffen voor zijn werk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitstel verleend. Uit de door klager overgelegde inschrijving van zijn firma bij de Kamer van Koophandel blijkt dat hij
reeds sinds 21 augustus 2015 mededirecteur van de firma is, zodat geen sprake is van een proefperiode of anderzijds aantoonbare noodzaak om uitstel te verlenen. Klager heeft onvoldoende heeft onderbouwd dat zijn geringe afwezigheid zal leiden tot
verlies van werk of een project. Daarenboven kunnen in het weekeinde geen zelfmelders worden opgenomen, omdat de administratie van penitentiaire inrichtingen dan niet aanwezig is.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap
worden geplaatst.

4.2. Klager verzoekt om uitstel vanwege een project dat hij als mededirecteur van de firma ‘[...]’ leidt. Hij vreest dat het project zal worden beëindigd als hij vanwege zijn detentie twee dagen zal moeten verzuimen op zijn werk en wenst zijn detentie
om die reden in het weekeinde te ondergaan. Klager heeft naar het oordeel van de beroepscommissie, nu hij reeds sinds 8 maart 2016 op de hoogte is van zijn aankomende detentie, voldoende gelegenheid gehad hierop te anticiperen, temeer nu deze slechts
één dag bedraagt. Voorts kunnen zelfmelders, zoals de selectiefunctionaris aangeeft, in het weekeinde niet worden opgenomen, nu de voor de inschrijving van gedetineerden verantwoordelijke administratie dan niet in de inrichting aanwezig is. De op de
onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 4 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven