Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2415/GB, 4 oktober 2016, beroep
Uitspraakdatum:04-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2415/GB

Betreft: [klager] datum: 4 oktober 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Polderman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 juli 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 mei 2016 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. te Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers vriendin is woonachtig in de regio Zwolle. Het bezoeken van klager in Zwaag wordt door haar als financieel zeer belastend ervaren terwijl daarnaast de reistijd erg lang is. Klager is inmiddels onherroepelijk veroordeeld door de rechtbank
Zwolle,
welk vonnis op 28 juli 2016 onherroepelijk is geworden. Nu dit vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, ligt het volgens klager voor de hand hem over te plaatsen naar een gevangenis in de regio Zwolle. Het beroep moet daarom gegrond worden verklaard en
aan
klager moet een financiële tegemoetkoming worden toegekend, aldus klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is thans ingesloten voor het parket van de officier van justitie te Haarlem. Die plaatsing is in overeenstemming met het beginsel van de regionale plaatsing. Klager heeft aangegeven dat hij met name om bezoek-technische redenen overgeplaatst wil
worden naar een h.v.b. in de omgeving van Almelo of Zwolle. Hoewel het voor klagers vriendin lastig is om hem te bezoeken, komt zij hem regelmatig in het h.v.b. in Zwaag bezoeken. Naar de mening van de selectiefunctionaris zijn er in dit geval geen
bijzondere omstandigheden die een afwijking van de plaatsing in de nabijheid van het gerecht van vervolging zouden kunnen rechtvaardigen. Bezoekproblemen zijn immers – behoudens bijzondere omstandigheden – inherent aan het ondergaan van detentie.
De omstandigheid dat klager inmiddels onherroepelijk is veroordeeld in de zaak met parketnummer [...] doet daaraan niet af nu klager preventief is gedetineerd in het kader van zijn strafvervolging voor een ander misdrijf, welke vervolging plaats vindt in
het arrondissement Haarlem.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is thans preventief gehecht in verband met een strafvervolging in het arrondissement Haarlem. Zijn verwijzing naar een onherroepelijke veroordeling door de rechtbank Zwolle doet in dit verband niet ter zake. Tenzij zich bijzondere
omstandigheden voordoen vindt preventieve hechtenis plaats in de nabijheid van het parket en de rechterlijke instantie waar de strafvervolging plaatsvindt. Bijzondere omstandigheden die een overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Zwolle of Almelo
zouden kunnen rechtvaardigen zijn niet aannemelijk zijn geworden.

4.3. De beroepscommissie onderschrijft de opmerking van de selectiefunctionaris en overweegt dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie. Onder deze omstandigheden kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing
van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,
voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven