Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1409/GM, 27 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1409/GM

betreft: [klager] datum: 27 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 april 2016 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Klager en de tandarts, verbonden aan de locatie Sittard, zijn niet verschenen bij de behandeling van het beroep ter zitting van de beroepscommissie van 14 september 2016, gehouden in Justitieel Complex Zaanstad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 19 april 2016, betreft de omstandigheid dat de inrichtingstandarts afspraken niet nakomt.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht schriftelijk als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Het klopt niet dat het hoofd zorg klager heeft laten weten dat er op 3 mei 2016 een nieuwe tandarts komt. Het hoofd zorg heeft klager niets laten weten. Iedere maand
krijgt klager te horen dat de daaropvolgende maand waarschijnlijk een nieuwe tandarts zal komen. Dit speelt nu al zeven maanden. Volgens het hoofd zorg is geen sprake van spoed. Klager kan echter niet fatsoenlijk eten en hij ondervindt pijnklachten,
dus
hij denkt dat wel degelijk sprake is van spoed.

De tandarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de tandheelkundig adviseur, niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 42, eerste en derde lid, onder a en b, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft de gedetineerde recht op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts of diens vervanger en draagt de directeur zorg dat de aan de
inrichting verbonden arts of diens vervanger regelmatig beschikbaar is voor het houden van spreekuur of op andere tijdstippen beschikbaar is, indien dit in het belang van de gezondheid van de gedetineerde noodzakelijk is.

De beroepscommissie heeft tot haar teleurstelling moeten vaststellen dat de locatie Sittard (in ieder geval ten tijde van de klacht) nog steeds niet over een ‘eigen’ inrichtingstandarts beschikt.
Nu de klacht voortvloeit dan wel verband houdt met de beschikbaarheid van een inrichtingstandarts in de locatie Sittard en dit een organisatorische aangelegenheid betreft die geen verband houdt met het medische handelen van de inrichtings(tand)arts als
bedoeld in artikel 28, tweede lid, Pm kan klager niet worden ontvangen in zijn klacht. De beroepscommissie zal klager dan ook niet-ontvankelijk verklaren in zijn klacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. H.J.P. Kroeze en dr. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 27 september 2016

secretaris voorzitter

Naar boven