Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1258/JB, 12 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1258/JB

Betreft: [klager] datum: 12 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. I. Raterman, namens

[...], geboren op [ 1994], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 5 april 2016 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 augustus 2016, gehouden in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. I. Raterman.
De selectiefunctionaris heeft op 16 augustus 2016 schriftelijk laten weten niet te verschijnen ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Juvaid te Veenhuizen (hierna: Juvaid) afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij (onherroepelijke) rechterlijke uitspraak de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze maatregel is aangevangen op 6 augustus 2012. Klager verblijft sinds 8 april
2013 in de j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen. Op 11 maart 2016 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar Juvaid.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klagers traject in De Hunnerberg ligt al enige tijd stil. Er is sprake van een behandelimpasse, die ook aan klagers schuld is te wijten. Klager
heeft het idee dat hij op zijn tenen moet lopen. Doordat hij is opgepakt is er een vooroordeel gecreëerd. Alles wat klager doet wordt onder een vergrootglas gelegd. Hij krijgt geen meerdaags verlof meer, omdat het de vorige keer daarmee is fout gegaan.
De verstandhouding tussen klager en De Hunnerberg is dusdanig verstoord geraakt dat hij alle hoop op een hernieuwde, vertrouwde samenwerking kwijt is. Hij volgt één uur therapie per week als voorwaarde voor verlof. Voor de rest zit hij op de afdeling
niets te doen. Volgens De Hunnerberg is klager in een depressie geraakt. Op zich klopt dat wel, hij komt soms zijn bed niet uit. Maar hij is wel gemotiveerd om naar buiten te gaan. Het klopt dat in Juvaid dezelfde behandeling wordt geboden. Klager was
vanuit een andere inrichting ook al bekend met You Turn. Maar De Hunnerberg heeft niet met klagers You Turn-map gewerkt, er worden eigen manieren gehanteerd. Klager heeft een half jaar geleden verzocht om een andere behandelaar, maar dit was niet
mogelijk. Voor het slagen van de behandeling is het van groot belang dat klager zelf over een intrinsieke motivatie beschikt. Een frisse start in een andere inrichting met andere behandelaars is daarvoor noodzakelijk. Juvaid kwam in klager op, maar het
gaat hem vooral om een nieuwe start in een andere inrichting. Hij staat er voor open om opdrachten van het personeel in een andere inrichting op te volgen. Dit heeft hij ook geprobeerd in De Hunnerberg, maar niets leek goed genoeg. De afwijzende
beslissing lijkt voornamelijk te zijn genomen vanuit het oogpunt van resocialisatie. Klagers ouders wonen weliswaar in Deventer, maar klager zal hier te zijner tijd niet gaan wonen. Zijn verlof brengt hij wel door bij zijn ouders. Klager zal
doorstromen
naar een begeleid wonen-traject in Hengelo of Enschede. Vanuit Nijmegen zijn daar al contacten gelegd. Momenteel zoekt hij parttime werk in of rondom Nijmegen. Zijn mbo-opleiding maakt hij niet af. Na detentie wil hij proberen in te stromen bij een
hbo-opleiding. Zowel De Hunnerberg als Juvaid liggen op een aanzienlijke afstand van Hengelo en Enschede. Klager heeft zelf geen bezwaar tegen deze afstand en zijn ouders ook niet. Klagers belang bij een nieuwe start met andere behandelaars in een
andere inrichting dient te prevaleren boven het regiobeginsel. De p.i.j.-maatregel is verlengd voor de duur van een jaar, daartegen heeft klager hoger beroep ingesteld.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Bij de plaatsing van een jeugdige in een j.j.i. hanteert de selectiefunctionaris het uitgangspunt: ‘regionaal, tenzij’. Gezien zijn problematiek komt klager niet in aanmerking voor plaatsing op een landelijke bestemming. Binnen De Hunnerberg wordt
dezelfde behandeling geboden als binnen Juvaid, namelijk de You Turn Methodiek. Uit de opgevraagde adviezen blijkt dat de behandeling nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De behandelimpasse is (mede) het gevolg van de problematiek en het
gedrag van klager. In het recente advies heeft De Hunnerberg aangegeven het verzoek niet te steunen. Daarnaast is aangegeven dat klager is gestart met het hervatten van zijn opleiding dan wel het vinden van werk in de regio. Het contact met zijn ouders
is hervat. Niet duidelijk is wat het resocialisatieadres van klager zal worden. Een overplaatsing van klager buiten de regio zou de voortzetting van de behandeling niet ten goede komen en is derhalve niet in het belang van klager.

4. De beoordeling
Het verzoek tot overplaatsing naar Juvaid is afgewezen omdat – kort gezegd – het de voortzetting van klagers behandeling niet ten goede zal komen en derhalve niet in het belang van klager is.

De Hunnerberg heeft in het advies van 23 maart 2016 aangegeven dat klagers behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dat klager zich meermalen nadrukkelijk niet aan de met hem gemaakte verlofafspraken heeft gehouden en dat hij zich
heeft
begeven in delict gerelateerde situaties. Klager heeft moeite met de consequenties die worden gesteld aan zijn gedrag en heeft geen vertrouwen in zijn behandeltraject. Verwacht wordt dat klager zijn problematiek met zich meedraagt waar hij ook zal
verblijven en dat de interventies en voortgang van het traject daarmee zullen samenhangen. Het advies op klagers overplaatsingsverzoek is derhalve neutraal.
In het recente advies van 30 mei 2016 heeft De Hunnerberg aangegeven dat klager inmiddels is gestart met verlof gericht op het hervatten van zijn opleiding of op het vinden van werk. Ook de bezoeken aan zijn ouders zijn weer hervat. Hij is verder
gegaan
met zijn therapie. Een overplaatsing zou aanvankelijk ruimte kunnen bieden om opgelopen frustraties achter zich te kunnen laten. Aan de andere kant moet opnieuw een werkrelatie worden aangegaan om vervolgstappen te kunnen zetten. De Hunnerberg ziet
geen
aanleiding om klagers verzoek te ondersteunen.

Juvaid heeft bij advies van 2 juni 2016 aangegeven geen bezwaren te hebben op grond van een eerder verblijf. Opgemerkt wordt dat aan klager dezelfde behandeling aangeboden zal worden als in De Hunnerberg en dat er sprake is van een plaatsing buiten de
regio waarbij het onduidelijk is hoe dit inwerkt op het behandelperspectief.

De beroepscommissie stelt vast dat in Juvaid dezelfde behandeling wordt aangeboden als in De Hunnerberg. Bovendien heeft laatstgenoemde inrichting aangegeven nog mogelijkheden te zien voor behandeling van klager. De beslissing tot afwijzing van het
verzoek om overplaatsing is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende onderbouwd. De beroepscommissie merkt op dat bij klager sprake lijkt te zijn van een gevoel van onheuse bejegening door De Hunnerberg. Dit algemeen geformuleerde gevoel
wordt
echter niet nader onderbouwd door concrete gebeurtenissen. Gelet op bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of
onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, prof. dr. F. Boer en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 12 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven