Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3055/GB, 15 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3055/GB

Betreft: [Klaagster] datum: 15 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 5 september 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagster in haar bezwaarschrift gericht tegen de oproep zich op 5 september 2016 te melden in de locatie Ter Peel te Sevenum, niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Op 16 juni 2016 is klaagster opgeroepen zich op 5 september 2016 te melden in de locatie Ter Peel voor het ondergaan van 232 dagen gevangenisstraf. Op 4 september 2016 heeft klaagster hiertegen een bezwaarschrift ingediend, waarin zij op 5 september
2016 niet-ontvankelijk is verklaard.

3. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie merkt op dat klaagster, nu zij reeds sinds 22 juni 2010 van haar aankomende detentie op de hoogte is en gelet op de eerder ingewilligde uitstelverzoeken, voldoende gelegenheid heeft gehad hierop te anticiperen. Daarenboven is door
klaagster onvoldoende onderbouwd dat het ondergaan van detentie voor haar niet mogelijk is.

Uit telefonische inlichtingen bij de Divisie Individuele Zaken op 6 september 2016 en uit telefonische inlichtingen bij de Afdeling bevolking van de locatie Ter Peel op 14 september 2016 is gebleken dat klaagster zich op 5 september 2016 niet heeft
gemeld in de locatie Ter Peel. Aan een bezwaarschrift komt geen opschortende werking toe, zodat de meldplicht onverkort diende te worden nagekomen. Nu klaagster zich niet heeft gemeld heeft zij zich hiermee onttrokken aan haar detentie en heeft zij als
gevolg hiervan haar status als zelfmelder verloren. Tegen deze achtergrond is het belang aan haar beroep komen te ontvallen en dient klaagster niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 15 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven