Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2397/GB, 19 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2397/GB

Betreft: [Klager] datum: 19 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juni 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft een namens klager ingediend verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 21 maart 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn. Namens klager is een verzoek ingediend tot overplaatsing naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein, dat op 21 juni 2016 is
toegewezen. Op 23 juni 2016 is klager overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Nieuwegein, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt en waar hij thans verblijft.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde een verzoekschrift strekkende tot plaatsing in, dan wel overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling indienen. Artikel 72, eerste lid, van de Pbw biedt de mogelijkheid tegen
een
afwijzing van voornoemd verzoek een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen.

Het onderhavige beroepschrift ziet echter niet op een afwijzing van een verzoek tot plaatsing in, dan wel overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling, maar op een toewijzing hiervan. Tegen een dergelijke beslissing van de
selectiefunctionaris
staat geen rechtsmiddel open. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 19 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven