Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2089/GA, 16 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:16-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2089/GA

betreft: [klager] datum: 16 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. de Groot , namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zwaag te Hoorn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de omstandigheid dat klager niet arbeidsongeschikt is verklaard.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Het beklag ziet op medisch handelen. De directeur, noch de beklagrechter heeft de klacht doorgestuurd naar de medisch adviseur ter bemiddeling. Van klager kan niet worden verwacht dat hij wist tot wie hij zich had moeten wenden met zijn klacht. Nu de
beklagrechter zich ten onrechte bevoegd heeft geacht de klacht te behandelen, is klager van mening dat zijn beroep reeds hierom gegrond verklaard dient te worden.
Voorts is klager van mening dat zijn geschiktheid arbeid te verrichten, op grond van artikel 42, derde lid onder c. van de Pbw, beoordeeld had moeten worden door de inrichtingsarts en niet door een verpleegkundige. Klager verzoekt alsnog om een juiste
keuring dan wel om toekenning van een tegemoetkoming, waarbij tevens wordt verzocht rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de beklagrechter uitspraak had dienen te doen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beslissing klager geschikt te verklaren voor het verrichten van arbeid, is geen beslissing van de directeur van de inrichting waar op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag tegen openstaat.
Indien een gedetineerde zich niet kan verenigen met (medisch) handelen van de inrichtingsarts – dan wel de verpleegkundige of andere hulpverleners die door de inrichtingsarts bij de zorg aan gedetineerden zijn betrokken – kan hij een verzoek tot
bemiddeling indienen bij het hoofd zorg van de inrichting waarna hij desgewenst, met tussenkomst van de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, op grond van artikel 28 van de Penitentiaire maatregel beroep kan instellen bij de
Raad. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen voor zover daartegen beroep is ingesteld en klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

Nu klager inmiddels in vrijheid is gesteld en niet langer in de gevangenis van de locatie Zwaag te Hoorn verblijft, zal de beroepscommissie de klacht, alsmede de onderliggende stukken, ter bemiddeling toezenden aan de medisch adviseur, met het verzoek
deze klacht als medische klacht te behandelen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 16 september 2016

secretaris voorzitter

Naar boven