Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2086/GA, 26 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2086/GA

betreft: [klager] datum: 26 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 juni 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 september 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord dhr. [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zuyder Bos.
Klagers raadsvrouw mr. J.J. Serrarens heeft op 5 september 2016 schriftelijk laten weten dat zowel klager als zijzelf niet aanwezig zullen zijn ter zitting van de beroepscommissie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft – voor zover in beroep aan de orde – de beslissing om klager niet toe te staan met meer dan twee personen tegelijkertijd in de tuin te verblijven.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is bekend dat via de buitenmuur contrabande op de luchtplaats belandt. Toen klager en vier andere gedetineerden vanuit Norgerhaven in Zuyder Bos
arriveerden werd hen wel toegestaan om met maximaal vier personen tegelijkertijd in de tuin te verblijven. Pas in januari 2016 zijn de regels aangescherpt, terwijl in de periode van het voorjaar van 2015 tot januari 2016 geen veranderingen zijn
opgetreden in de gebouwelijke situatie en in de mate waarin contrabande over de muur wordt gegooid. Het oordeel van de beklagcommissie dat de bestreden beslissing van de directeur niet onredelijk of onbillijk is, is moeilijk verenigbaar met het oordeel
over een ander onderdeel van het beklag. Dit betrof het feit dat klager niet op de luchtplaats mag komen tijdens zijn verblijf in de tuin. Dit onderdeel is gegrond verklaard, omdat op de tuin toezicht kan worden gehouden vanuit het kantoor van het
personeel. Dit kan ook worden aangevoerd voor het gelijktijdig verblijf van vier gedetineerden in de tuin. Bovendien valt niet in te zien waarom de aanwezigheid van vier gedetineerden vanuit veiligheidsoogpunt problematischer zou zijn dan de
aanwezigheid van twee gedetineerden.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beslissing om klager niet toe te staan om met meer dan twee personen tegelijkertijd in de tuin te verblijven is genomen, omdat het personeel
onvoldoende toezicht kan uitoefenen en omdat er contrabande over de muur wordt gegooid. De beklagcommissie overwoog dat het toezicht vanuit het kantoor voldoende was, maar er is geen sprake van fysieke aanwezigheid van het personeel in de tuin. De tuin
ligt tegen de muur van het gebouw en er staat één camera op gericht. Dit betreft een statische camera. De taken van het personeel bestaan niet uitsluitend uit het toezicht houden op de tuin door uit het raam of op de camerabeelden te kijken. Er is een
maximum gesteld aan het aantal gedetineerden dat tegelijkertijd in de tuin mag verblijven vanwege het toezicht en de veiligheid. De beslissing is gebaseerd op ervaringen uit de voorgaande periode. Vier of vijf gedetineerden kunnen minder goed in de
gaten gehouden worden dan twee. Voorafgaand aan de komst van de levenslanggestrafte gedetineerden is toegezegd dat in Zuyder Bos zoveel mogelijk eenzelfde situatie als in Norgerhaven wordt nagestreefd voor wat betreft de tuin en de kippen. Niet is
toegezegd dat exact hetzelfde aangeboden wordt. Dit kan ook niet want de gebouwelijke situatie in Zuyder Bos is anders dan in Norgerhaven.

3. De beoordeling
De bestreden beslissing is genomen met het oog op de veiligheid. De beroepscommissie acht aannemelijk geworden dat met één statische camera slechts beperkt toezicht kan worden gehouden op de tuin. De directeur heeft onder die omstandigheden in
redelijkheid kunnen beslissen dat slechts twee gedetineerden tegelijkertijd in de tuin aanwezig mogen zijn. Dat het mogelijk is om vanuit een kantoor de tuin te zien doet aan het vorenstaande niet af, omdat aannemelijk is geworden dat het in dat
kantoor
aanwezige personeel ook andere bezigheden heeft en daardoor niet voortdurend uit het raam naar de tuin kan kijken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, drs. H. Heddema en mr. E. Lucas, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 26 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven