Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1454/GA, 22 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1454/GA

betreft: [klager] datum: 22 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M.S. Cremers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuid te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 september 2016, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Lelystad, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zuid te Arnhem.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen is hij niet ter zitting verschenen.
Klagers raadsvrouw heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de vermissing van klagers mobiele telefoon merk Samsung type S.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Klager heeft een disciplinaire straf opgelegd gekregen, omdat hij bij binnenkomst in de inrichting op 14 augustus 2015 een mobiele telefoon bij zich had. Hiervoor wordt inhoudelijk verwezen naar een brief van de directeur. De stelling van de directeur
dat bij klager geen telefoon aanwezig is geweest is dan ook onjuist. Verzocht wordt de Samsungtelefoon te retourneren c.q. aan klager een nieuw exemplaar van hetzelfde merk en type te verstrekken.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is bij klager inderdaad een telefoon in beslaggenomen. De normale gang van zaken is dat een inbeslaggenomen telefoon in de kluis wordt bewaard, na registratie hiervan. Kennelijk is hier geen registratie van gemaakt. De directeur heeft de inhoud van
de kluis gecontroleerd en hierin bevindt zich inderdaad een telefoon van het merk Samsung. Als het type hiervan overeenkomt met de beschrijving die klager geeft van de telefoon die onder hem in beslag is genomen, dan krijgt hij die telefoon terug.

3. De beoordeling
Vaststaat dat bij klager een telefoon in beslag is genomen op 14 augustus 2015 bij binnenkomst in de inrichting. Uit het verhandelde ter zitting maakt de beroepscommissie op dat de telefoon vervolgens in bewaring is genomen en dat hiervan geen
registratie is opgemaakt. Uit het klaagschrift blijkt dat klager bij zijn overplaatsing naar de p.i. Vught de telefoon niet heeft meegekregen.
Naar het oordeel van de beroepscommissie had de telefoon bij klagers overplaatsing overgedragen moeten worden aan de nieuwe inrichting dan wel teruggegeven moeten worden bij klagers vrijlating. Van dit alles is niet gebleken. Het beroep en het
onderliggende beklag is daarom gegrond. De beroepscommissie draagt de directeur op om de onder klager in beslaggenomen telefoon over te dragen aan klager. Indien blijkt dat klagers telefoon vermist is, gaat de beroepscommissie ervan uit dat de
directeur
in onderling overleg met klager een compensatie aan klager doet toekomen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. De beroepscommissie geeft de directeur opdracht om de onder klager inbeslaggenomen telefoon terug te geven aan klager
dan wel hem een compensatie te doen toekomen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. J. Plaisier en mr. R.S.T. Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven