Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1667/TA, 12 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1667/TA

betreft: [klager] datum: 12 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.E.R. Geurts, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 april 2016 van de beklagcommissie bij FPC De Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 juli 2016, gehouden in Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. W.E.R. Geurts, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], senior jurist.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in dat klager als gevolg van de opdracht van zijn mentor zijn rewritable dvd’s om te zetten naar non-rewriteable dvd’s, € 421,56 heeft moeten uitgeven.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft de huisregels opgevolgd en dit heeft hem € 421,56 gekost. Hij heeft allemaal nieuwe dvd’s moeten kopen. Klager
heeft nooit misbruik gemaakt van rewritable dvd’s en vindt het onredelijk dat hij alleen voor de volledige kosten van het omzetten moet opdraaien. Zijn mentor heeft hem opdracht gegeven zijn dvd’s om te zetten. In de wettelijke aantekeningen is ook
vermeld dat klager 150 dvd’s moet omzetten. Dit zou zijn besproken op een tussentijds behandeloverleg op 9 februari 2016. Klager wist niet dat de dvd’s ‘gefinalized’ konden worden, hetgeen minder kosten met zich meebrengt. Klager is normaal niet iemand
die veel zelf regelt.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Betwist wordt dat aan klager opdracht is gegeven zijn dvd’s om te zetten. Met klager is besproken dat er
nieuwe regels komen op grond waarvan rewriteable dvd’s niet langer zijn toegestaan in de inrichting. Op grond van artikel 12 van de afdelingsregels dient voor alle apparaten en aanverwanten artikelen die de patiënt in bezit heeft een
gebruikersovereenkomst getekend te worden. Klager heeft de gebruikersovereenkomst getekend waar onder punt 4 is opgenomen dat rewritable mediadragers niet zijn toegestaan. Klager is hier daarna niet meer op teruggekomen en heeft op eigen houtje nieuwe
dvd’s gekocht. Hij had dit ook eerst met het personeel kunnen bespreken in plaats van zichzelf meteen op kosten te jagen. Door middel van een kleine handeling had een rewritable dvd gefinalized kunnen worden en voorzien kunnen worden van een paraaf van
een staflid.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan – voor zover dat is komen vast te staan – naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen klager zonder overleg, uit
eigen beweging, nieuwe dvd’s heeft aangeschaft. Dat klager hierdoor onnodig kosten heeft gemaakt, acht de beroepscommissie betreurenswaardig maar komt niet voor rekening en risico van de inrichting. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 12 september 2016

secretaris voorzitter

Naar boven