Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2416/GB, 12 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2416/GB

Betreft: [Klager] datum: 12 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. van Leusden, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 augustus 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klager op 9 augustus 2016 geselecteerd voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) onder de voorwaarden van een locatiegebod en een locatieverbod.

2. De feiten
Klager is sedert 29 november 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Hij heeft een verzoek ingediend tot plaatsing in een b.b.i., dat op 5 juli 2016 is afgewezen. Op 9 augustus 2016 is klager –
na heroverweging van de beslissing van 5 juli 2016 – alsnog geselecteerd voor plaatsing in een b.b.i. Thans verblijft klager in de b.b.i. van de p.i. Lelystad.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge art. 18, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde een verzoekschrift strekkende tot plaatsing in, dan wel overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling indienen. Art. 72, eerste lid, van de Pbw biedt de mogelijkheid tegen een
afwijzing van voornoemd verzoekschrift een beroepschrift in te dienen.

Het onderhavige beroepschrift ziet echter niet op een afwijzing van een verzoek tot plaatsing in, dan wel overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling, maar op de door de selectiefunctionaris geadviseerde voorwaarden aan de plaatsing in een
b.b.i. Tegen een dergelijke beslissing van de selectiefunctionaris staat geen rechtsmiddel open. Klager dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 12 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven