Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1939/TA, 24 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1939/TA

betreft: [klager] datum: 24 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2016 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 juli 2016, gehouden in Justitieel Complex Zaanstad, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord [...], juridisch medewerker.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de omstandigheid dat personeelslid B. op 11 februari 2016 meer dan 90 minuten met de deur dicht op de kamer van een medepatiënt heeft gezeten, terwijl er geen andere personeelsleden op de afdeling
aanwezig waren waardoor er gevaar was voor de orde en de veiligheid in de inrichting (K-2016-000034).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Betwist wordt dat sprake was van een onveilige situatie dan wel een situatie als door klager beschreven.
De deur was tijdens het gesprek niet dicht, maar open. Het gesprek heeft bovendien, anders dan klager stelt, korter dan 90 minuten geduurd. Personeelslid B. heeft het andere op de afdeling aanwezige personeelslid op de hoogte gebracht van zijn afspraak
met de desbetreffende patiënt (weekevaluatie). Patiënten worden hier ook altijd van op de hoogte gesteld. Weekevaluaties vinden niet plaats tijdens het koken, maar altijd in de avond, na het eten. Voorts mogen patiënten zich na 17.00 niet meer
onbegeleid door de inrichting begeven zodat, anders dan klager stelt, geen sprake kan zijn geweest van patiënten die later op de afdeling arriveerden en niet wisten waar het personeel was. Het kan voorkomen dat een personeelslid plotseling de afdeling
moet verlaten. De situatie wordt echter altijd ingeschat en mocht sprake zijn van enige onrust dan wordt altijd een collega van een andere afdeling verzocht in te vallen.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat het beklag niet is gericht tegen een concrete jegens klager genomen beslissing als bedoeld in artikel 56 of 57 van de Bvt. Nu geen sprake is van een voor beklag vatbare beslissing zal de beroepscommissie het beroep
gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Ten overvloede wenst de beroepscommissie op te merken dat indien wel sprake zou zijn van een voor beklag vatbare beslissing,
zij van oordeel is dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gevaar bestond voor de handhaving van de orde en de veiligheid in de inrichting.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 24 augustus 2016

secretaris voorzitter

Naar boven