Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0658/GA, 18 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/658/GA

betreft: [klager] datum: 18 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y. Karga, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 februari 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 juli 2016, gehouden in de p.i. Vught, zijn klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. N.M.E. Verpaalen, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voormelde inrichting, gehoord.
Als toehoorder was aanwezig [...], stagiaire bij de Raad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, wegens betrokkenheid bij een vechtpartij met een medegedetineerde.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Het beklag is gericht tegen de oplegging van een disciplinaire straf aan klager. De directeur heeft zijn zorgplicht
geschonden. Klager verbleef eerder met betreffende medegedetineerde op dezelfde afdeling. Klager heeft toen aangegeven dat hij werd bedreigd door de medegedetineerde en dat hij zich onveilig voelde. Dit gaf toen aanleiding om de medegedetineerde over
te
plaatsen. Klager heeft in dit verband ook een klacht ingediend. De beklagcommissie heeft deze klacht ongegrond verklaard. Om onduidelijke redenen is de medegedetineerde na enige tijd weer op de afdeling geplaatst waar klager ook verblijft. Hiervan is
klager niet op de hoogte gesteld. De directeur heeft bij de besteden beslissing onvoldoende rekening gehouden met deze achtergrond. De directeur had kunnen volstaan met een lagere straf. Het personeel had de celdeur van klager en de medegedetineerde
dicht moeten houden. Het openstaan van celdeuren is eerder regel dan uitzondering. Klager erkent dat hij de vechtpartij met de medegedetineerde is begonnen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Klager heeft op zeer gewelddadige wijze een medegedetineerde aangevallen. De directeur kan hier niet
verantwoordelijk voor worden gehouden. De zorgplicht is niet geschonden. Van klager mag enige verantwoordelijkheid worden verwacht. De directeur had niet verwacht dat het even openhouden van deuren tot onderhavig incident zou leiden. De directeur weet
niet of klager is ingelicht over het feit dat de medegedetineerde op dezelfde afdeling zou worden geplaatst.

3. De beoordeling
Klager stelt dat de directeur zijn zorgplicht heeft geschonden door een medegedetineerde en klager op dezelfde afdeling te plaatsen na een eerder incident tussen beide. Wat hier ook van zij, dit kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een
andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen, met uitzondering van hetgeen is overwogen omtrent de hoogte van de disciplinaire straf.
De
beroepscommissie acht de disciplinaire straf niet disproportioneel.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met uitzondering van hetgeen is overwogen omtrent de hoogte van de disciplinaire straf.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en drs. F.M.J. Bruggeman, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 18 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven