Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1488/GA, 6 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:06-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1488/GA

betreft: [klager] datum: 6 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. van ‘t Land, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 26 april 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van klagers televisie.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Firma Strijbosch hanteert de methode dat een usb-aansluiting intern en onzichtbaar onklaar wordt gemaakt, waarna de aansluiting met een sticker wordt
verzegeld. Op klagers televisie is een niet verbroken verzegeling aangetroffen, maar de usb-poort bleek wel te werken. Dit maakt aannemelijk dat de firma Strijbosch de usb-poort destijds niet onklaar heeft gemaakt en dat is niet aan klager te wijten.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager verzoekt terugplaatsing op cel van zijn in beslaggenomen televisie, nu hij niet zelf de usb-aansluiting heeft gemanipuleerd.

De directeur heeft in zijn verweer bij de beklagcommissie vermeld dat de usb-aansluiting bij controle verzegeld was, dus onbruikbaar gemaakt en toch een werkzame usb-aansluiting had.

De beroepscommissie overweegt als volgt.
De aansluiting is door de firma Strijbosch verzegeld, zodat ervan kan worden uitgegaan dat de usb-aansluiting onklaar is gemaakt. De beroepscommissie gaat er tevens van uit dat de kosten die gepaard zijn gegaan met het onklaar maken van de
usb-aansluiting, door klager zijn gedragen. Toch is op klagers televisie bij een niet verbroken zegel een werkende usb-poort aangetroffen. Het voorhanden hebben van apparatuur met een bruikbare usb-aansluiting is niet toegestaan. Niet is gebleken dat
klager zijn televisie heeft gemanipuleerd.

Niet is gebleken dat de televisie niet wederom door Strijbosch kan worden aangepast aan de in de inrichting geldende normen, zodat klager weer over zijn eigen televisietoestel kan beschikken. Aangezien klager reeds zijn bijdrage aan het onklaar maken
van het toestel heeft voldaan, acht de beroepscommissie het onredelijk en onbillijk dat hij wederom voor de kosten zal moeten opdraaien. Zij draagt de directeur dan ook op het toestel wederom aan Strijbosch aan te bieden en, voor zover de kosten niet
op
Strijbosch kunnen worden verhaald, de kosten voor zijn rekening te nemen.

Nu niet is gebleken dat het klager te verwijten is dat zijn usb-aansluiting nog werkzaam is en hij in het bezit was van zijn toestel voordat de overgangsregeling/uitsterfconstructie van kracht was, acht de beroepscommissie het redelijk en billijk dat
hij, ondanks de thans geldende uitsterfconstructie, wederom in het bezit wordt gesteld van zijn eigen televisie.

Door deze gang van zaken heeft klager nadeel ondervonden, immers hij heeft extra kosten moeten maken om televisie te kunnen kijken in verband met deze tijdelijke vervanging.
De beroepscommissie zal dan ook bepalen dat de tegemoetkoming in hoogte gelijk zal zijn aan de extra kosten voor het televisiekijken die klager heeft gemaakt en nog zal moeten maken totdat hij weer in het bezit zal zijn gesteld van zijn eigen
televisie.

4. De uitspraak
Met in achtneming van bovenstaande, verklaart de beroepscommissie het beroep gegrond, vernietigt zij de uitspraak van de beklagcommissie, en verklaart zij het beklag alsnog gegrond.

Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe die in hoogte gelijk is aan de extra kosten die klager heeft gemaakt voor het televisiekijken en nog zal moeten maken totdat hij weer in het bezit zal zijn gesteld van zijn eigen televisie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 6 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven