Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1691/GA, 16 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1691/GA

betreft: [...] datum: 16 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 juni 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Torentijd te Middelburg, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Torentijd in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 10,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de vermissing van klagers USB-stick, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat hij nergens voor € 10,= een USB-stick met 64 GB opslagcapaciteit kan kopen. Verzocht wordt om een tegemoetkoming in lijn met de daadwerkelijke kosten. Een tegemoetkoming
van
€ 40,= is redelijk.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. In geval sprake is van schade en indien deze schade eenvoudig is te begroten, kan aanleiding bestaan schadevergoedingsaspecten te betrekken bij
de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming.

In zijn klaagschrift heeft klager vermeld dat de vermiste USB-stick 32 GB opslagcapaciteit bevatte en in beroep dat deze 64 GB opslagcapaciteit bevatte. Gelet op deze onduidelijkheid en nu geen aankoopbon is overgelegd of andere stukken zijn aangevoerd
waaruit de waarde van klagers USB-stick kan blijken, is de schade niet eenvoudig te begroten. Hierbij komt nog dat beide varianten verkrijgbaar zijn tegen prijzen die niet ver afwijken van de toegekende tegemoetkoming.

Gelet op het vorenstaande kan de beroepscommissie zich verenigen met de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming. Zij zal het beroep derhalve ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen voor zover daartegen beroep is
ingesteld.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 16 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven