Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1435/GA, 16 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1435/GA

betreft: [...] datum: 16 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 april 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de maximale toeslag van 25% op het arbeidsloon ingevolge de huisregels van de inrichting.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Aan klager is medegedeeld dat hij geen hogere toeslag kan ontvangen, omdat de maximale toeslag door de directie op 25% is bepaald. Er zijn evenwel
gedetineerden in de inrichting, in elk geval E. en H., die wel een hogere toeslag ontvangen. Dat de huisregels van de locatie Esserheem de mogelijkheid van een toeslag van 100% niet kennen, is ingevolge RSJ 18 december 2002, 02/1968/GA in strijd met de
Regeling arbeidsloon gedetineerden (hierna: de Regeling). De huisregels dienen derhalve in zoverre onverbindend te worden verklaard.

De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het beklag betreft geen door de directeur jegens klager genomen beslissing. In de Regeling is bepaald dat de directeur toeslagen kan toekennen. De
maximumtoeslag van 25% valt binnen de discretionaire bevoegdheid van de directeur en is – anders dan in RSJ 18 december 2002, 02/1968/GA, waar in de huisregels geen enkele mogelijkheid bestond voor een toeslag – niet in strijd met hogere wet- of
regelgeving. Klager is dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag.

3. De beoordeling
Het beklag richt zich op de bepaling in de huisregels waaruit volgt dat de maximale toeslag op het arbeidsloon 25% bedraagt. De beroepscommissie gaat voorbij aan de omstandigheid dat medegedetineerden van klager wel een hogere toeslag zouden ontvangen,
nu dit op zich niet afdoet aan het bepaalde in de huisregels. Bepalingen in de huisregels van de inrichting betreffen voor alle gedetineerden geldende algemene regels waartegen geen beklag of beroep openstaat, tenzij sprake is van strijd met hogere
wet-
of regelgeving. De vraag die beantwoord dient te worden is of de bepaling in de huisregels dat er slechts een toeslag van maximaal 25% op het loon wordt uitgekeerd, in strijd is met hogere wet- of regelgeving.

In RSJ 24 mei 2002, 02/199/GA heeft de beroepscommissie geoordeeld dat het ontbreken van de mogelijkheid van een toeslag van 100% op het arbeidsloon in strijd is met de Regeling, nu in artikel 4, tweede lid van de Regeling is bepaald dat het
totaalbedrag van de toeslag of toeslagen maximaal 100% bedraagt van het vastgestelde basisuurloon en de wetgever door middel van deze Regeling de rechtspositie van de gedetineerden heeft willen vaststellen.

Gelet hierop moet worden geoordeeld dat de huisregels van de locatie Esserheem in strijd zijn met de Regeling, voor zover deze niet voorzien in de mogelijkheid van een arbeidsloon inclusief toeslag van 100%. De beroepscommissie zal de uitspraak van de
beklagcommissie dan ook vernietigen en klager alsnog ontvangen in zijn beklag. Zij zal dit beklag gegrond verklaren en de directeur opdragen binnen een termijn van twee weken een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Zij ziet
geen aanleiding klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn
van
twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 16 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven