Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2295/GA, 7 januari 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2295/GA

betreft: [klager] datum: 7 januari 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 30 oktober 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Grittenborgh te Hoogeveen,

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 oktober 2002 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...] verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij briefvan 14 november 2002 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden voor het beroep alsnog schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt.
Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee,
secretaris, op 7 januari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven