Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0973/GA, 16 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/973/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 maart 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 juli 2016, gehouden in de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie
Zuyder Bos. Als toehoorder was aanwezig [...], stagiaire juridisch medewerker van de locatie Zuyder Bos.
Op 20 juli 2016 heeft de raadsvrouw het beroep nader aangevuld. Een afschrift van deze reactie is op 26 juli 2016 naar de directeur verstuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft het feit dat geen warme maaltijd is verstrekt tijdens een spitactie op 17 november 2015 (2016/194) en de ongelijke behandeling van langgestraften en levenslanggestraften (2015/392).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De spitactie begon al in de ochtend. Niemand wist hoe lang deze zou duren. In de ochtend moest klager in de keuken wachten. Hij heeft toen geen eten gepakt, want hij wist niet hoe de dag zou verlopen. Klager heeft op die dag nog gelucht. Bij het
insluiten na het luchten werd meegedeeld dat het eten zou worden aangeboden. Klager werd ingesloten, maar hij kreeg geen maaltijd aangeboden. Er is niet op de celdeur geklopt. Klager heeft nog gevraagd of hij wat te eten mocht pakken uit de keuken,
maar
dat mocht niet. Die dag verliep chaotisch.
Schriftelijk is aangevoerd dat klager niet aanwezig was op de afdeling op het moment dat het eten werd uitgereikt om 12.00 uur. Klager heeft gelucht tussen 11.30 uur en 12.30 uur. Er had een maaltijd voor hem achtergelaten moeten worden of het IBT had
na het luchten moeten terugkomen om een maaltijd uit te reiken.
Klager is langgestrafte. Tezamen met de levenslanggestraften verbleef hij eerder in locatie Norgerhaven. De gedetineerden werden daar gelijk behandeld, ongeacht hun status. De arbeid was in Norgerhaven bijvoorbeeld niet verplicht. De directie had
beloofd dat dezelfde rechten zouden gelden in de locatie Zuyder Bos. In mei 2015 is de hele afdeling van Norgerhaven overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos. De gedetineerden worden nu ongelijk behandeld. Klager werkte graag, maar nu is de arbeid
verplicht. Klager is nog steeds reiniger. De ongelijke behandeling gaat vooral over toegang tot de tuin. Zo mocht klager in Norgerhaven, net als de levenslanggestraften, zonder beperkingen in de tuin verblijven. Ten tijde van het beklag mocht klager
dat
niet. Inmiddels mag klager langer in de tuin verblijven, maar de levenslanggestraften hebben voorrang. Dat begrijpt klager. Ten tijde van het beklag had klager ook niet meer dezelfde rechten omtrent het ontvangen van bezoek. Ook het bezoekprobleem is
inmiddels opgelost, maar klager wil graag duidelijkheid hierover.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht.
Op 17 november 2015 is aan iedere gedetineerde een kant en klare maaltijd aangeboden. Enkele gedetineerden hebben deze maaltijd geweigerd. De gedetineerden die wel een maaltijd wilden, hebben er ook een gehad.
Het is juist dat er onderscheid wordt gemaakt tussen langgestraften en levenslanggestraften. Het uitgangspunt voor het programma blijft de Pbw, maar de directeur probeert ook maatwerk te leveren. Per gedetineerde wordt het maatwerk vastgelegd in het
detentieplan. Inmiddels is ook maatwerk geleverd ten aanzien van klager. Dit gaat in overleg met het multidisciplinair-overleg (m.d.o.). Bij het leveren van maatwerk wordt ook het gedrag in detentie beoordeeld.

3. De beoordeling
Met betrekking tot de maaltijdverstrekking van 17 november 2015 overweegt de beroepscommissie als volgt.
De beroepscommissie heeft ambtshalve kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van 13 juli 2016 (kenmerknummer 16/1014/GA). In die zaak heeft de directeur schriftelijk aangevoerd dat de “zwarte bakken” [de beroepscommissie leest: de kant en klare
maaltijden] op 17 november 2015 zijn uitgereikt door het Interne Bijstandsteam (IBT). Hiervoor wordt verwezen naar twee meldingen. In voornoemde meldingen staat dat omstreeks 12.00 uur alle gedetineerden in de locatie Zuyder Bos etensbakken aangeboden
hebben gekregen. Op de afdeling E0 werd door de meerderheid de warme maaltijd geweigerd. Deze maaltijden zijn retour gebracht naar de keuken. Aan de gedetineerden die wel een warme maaltijd wilden hebben, is een maaltijd verstrekt. Klager verblijft op
afdeling E0. In beginsel gaat de beroepscommissie uit van de verklaring van het personeel, tenzij er concrete aanwijzingen zijn dat aan deze verklaringen moet worden getwijfeld. Dat is hier niet het geval. De stelling dat aan klager geen maaltijd is
verstrekt, omdat hij aan luchten was, is niet aannemelijk geworden. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

Met betrekking tot de ongelijke behandeling van levenslang- en langgestraften omtrent het ontvangen van bezoek en toegang tot de tuin overweegt de beroepscommissie het volgende. De beroepscommissie heeft kennisgenomen van de uitspraak van de
voorzieningenrechter van 6 maart 2015 omtrent de overplaatsing van gedetineerdenpopulatie van afdeling K van de locatie Norgerhaven naar de locatie Zuyder Bos. Vaststaat dat op afdeling K van de locatie Norgerhaven een speciaal beleid was gecreëerd
voor
(levens)langgestraften. Deze afdeling is door de gedetineerdenpopulatie van de afdeling tezamen met het personeel opgebouwd. Bijzonder aan deze afdeling waren onder meer de eigen verantwoordelijkheid, de keuzevrijheid, het personeel, de keuken, de
crearuimte, de tuin en het uitzicht.
Inmiddels is de betreffende gedetineerdenpopulatie verhuisd naar afdeling E0 van de locatie Zuyder Bos. De beroepscommissie overweegt dat de gedetineerden die afkomstig zijn afdeling K niet zonder meer rechten kunnen ontlenen aan het speciale karakter
dat gold op die afdeling. Met de directeur is de beroepscommissie voorts van oordeel dat het toegestaan is per gedetineerde maatwerk te leveren. Met betrekking tot het verblijf in de tuin en het ontvangen van bezoek overweegt de beroepscommissie, dat
hetgeen is aangevoerd in beroep derhalve niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep is ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover hiertegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 16 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven