Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1105/GA, 16 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1105/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 maart 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 juli 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord dhr. [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zoetermeer.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
Klagers raadsman mr. M. de Reus heeft op 14 juli 2016 schriftelijk bericht dat hij niet ter zitting van de beroepscommissie zal verschijnen en heeft verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep.

Het aanhoudingsverzoek is afgewezen en van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt dat ter kennisneming aan klager, zijn raadsman en de directeur is verzonden.
Klager en zijn raadsman zijn in de gelegenheid gesteld op het verslag te reageren. Op 8 augustus 2016 is een schriftelijke reactie van de raadsman ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een interne overplaatsing.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager werd zonder nadere uitleg intern overgeplaatst. Op de afdeling waar klager verbleef was sprake van een onrustige sfeer. Klager heeft
onweersproken gesteld dat hij geen bijdrage heeft geleverd aan deze sfeer. Op geen enkele wijze is gebleken dat klager zelf problematisch gedrag heeft vertoond. Uit de jurisprudentie van de beroepscommissie volgt dat zorgvuldigheidseisen worden gesteld
aan een interne overplaatsing en dat voldoende duidelijk dient te zijn waarom sprake is van een interne overplaatsing (RSJ 6 mei 2015, 14/4794/GA). In het onderhavige geval is niet duidelijk uitgelegd waarom klager intern is overgeplaatst. Klager
betwist nadrukkelijk dat met hem is gesproken over de reden van overplaatsing. Op de afdeling waar klager is geplaatst verblijft een gedetineerde waarmee klager buiten detentie problemen had. Hij heeft dit aangekaart bij het personeel, maar dit leidde
niet tot een gesprek. De overplaatsing heeft onvoldoende zorgvuldig plaatsgevonden. Klager is inmiddels nogmaals intern overgeplaatst. Klager verzoekt om een tegemoetkoming.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op de afdeling waar klager verbleef was een onrustige sfeer ontstaan. Daardoor is besloten een aantal gedetineerden over te plaatsen, zowel intern
als extern. Er speelden discussies tussen twee groepen: de Marokkaanse gedetineerden en de Antilliaanse gedetineerden. Het ging daarbij om de vraag wie de baas was op de afdeling. Aan de discussies lag drugshandel ten grondslag. Het klopt dat klager
geen rapporten heeft gehad. De waarneming van het personeel was dat klager zich niet aan de discussies tussen de groepen onttrok. Met betrekking tot de overplaatsingen is aan alle gedetineerden van de afdeling uitgelegd wat er ging gebeuren en waarom.
Klager was het daarmee niet eens. Klager is intern overgeplaatst, van afdeling B naar afdeling C. Door de overplaatsingen zijn de groepen uit elkaar gehaald. De verwachting was dat er op afdeling B een andere sfeer zou ontstaan en dat is ook gebeurd.
De
rust is wedergekeerd. Het kan zijn dat met klager niet het gesprek is aangegaan over de medegedetineerde op afdeling C met wie hij problemen zou hebben. Dit wordt vaak als reden aangevoerd om iemand niet over te plaatsen. Van afdeling B zijn niet alle
48 gedetineerden overgeplaatst. Klager was reiniger op de afdeling en deed het daar dus goed. Klager is misschien niet de fout in gegaan maar het kon zijn dat hij meegezogen zou worden. Hij is overgeplaatst om grotere problemen te voorkomen. Van de
groep Antilliaanse gedetineerden is één man, de leider, extern overgeplaatst. De zogenaamde meelopers zijn intern overplaatst, onder wie klager.

3. De beoordeling
Uit de onderliggende stukken en het verhandelde ter zitting maakt de beroepscommissie op dat op afdeling B, waar klager verbleef, een onrustige sfeer heerste als gevolg van rivaliteit tussen twee groepen gedetineerden. Dit is enige tijd aangekeken
alvorens is beslist om de groepen uit elkaar te halen. Gedetineerden van deze afdeling, onder wie klager, zijn daartoe intern overgeplaatst. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de directeur hiertoe gezien de omstandigheden in redelijkheid
kunnen beslissen. Daarnaast is aannemelijk geworden dat de beslissing tot interne overplaatsing eraan voorafgaand met alle betrokken gedetineerden is gecommuniceerd. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, M.J. Mulders en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 16 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven