Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1513/TA, 23 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1513/TA

betreft: [klager] datum: 23 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.C. Knoef, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 17 maart 2016 van de beklagcommissie bij FPC Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen Veldzicht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 juli 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door mr. M.L. Sturkenboom, kantoorgenoot van klagers raadsman mr. F.C. Knoef, en namens het hoofd van Veldzicht [...],
bestuurssecretaris en juridisch medewerker bij voormelde inrichting.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de schade aan klagers eigendommen, ontstaan tijdens het door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (hierna: DV&O) uitgevoerde transport van die eigendommen van Veldzicht naar FPC Oostvaarderskliniek (hierna: de Oostvaarderskliniek).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Tijdens het vervoer van klagers eigendommen van Veldzicht naar de Oostvaarderskliniek is schade ontstaan aan een aantal van die eigendommen.
Het gaat onder meer om een koelkast, een televisie, een dvd-speler en Harman Kardon-boxen. Deze voorwerpen waren zodanig beschadigd dat klager ze heeft moeten weggooien. Klager heeft zijn totale schade begroot op € 3.799,=. Alle beschadigde apparatuur
heeft klager in Veldzicht aangeschaft en hij kan – indien nodig – achterhalen wat de precieze aanschafwaarde per apparaat is geweest. In de circulaire vrachtvervoer en aansprakelijkheid bij schade (hierna: de circulaire) is bepaald dat de verzendende
inrichting in principe aansprakelijk is voor schade aan voorwerpen ontstaan tijdens het vervoer daarvan. Pas als de ontvangende inrichting voor ontvangst van de voorwerpen heeft getekend, gaat de aansprakelijkheid op die inrichting over. Er is geen
bewijs dat de Oostvaarderskliniek heeft getekend voor ontvangst. Sterker nog, de ploegleider van de Oostvaarderskliniek heeft na binnenkomst van klagers eigendommen samen met klager de pallet met daarop genoemde eigendommen, die duidelijk zichtbaar
waren beschadigd, bekeken en heeft voorts laten zien dat de papieren van DV&O niet door de Oostvaarderskliniek zijn getekend. Gelet hierop is Veldzicht en niet de Oostvaarderskliniek aansprakelijk voor klagers schade. De Oostvaarderskliniek heeft aan
klager weliswaar een bedrag van € 1078,= ter beschikking gesteld, zodat hij een deel van de beschadigde apparatuur door nieuwe – overigens kwalitatief mindere – apparatuur kon vervangen, maar hieruit kan niet worden afgeleid, zoals de beklagcommissie
ten onrechte heeft gedaan, dat de Oostvaarderskliniek aansprakelijkheid heeft erkend. De Oostvaarderskliniek heeft slechts ‘als derde partij’ genoemd bedrag als voorschot aan klager ter beschikking gesteld. Klager heeft met de Oostvaarderskliniek
afgesproken dat hij dit bedrag zal terugbetalen indien hij alsnog schadevergoeding krijgt. Bovendien is met dit voorschot klagers schade nog niet volledig vergoed.

Namens het hoofd van Veldzicht is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In Veldzicht zijn klagers koelkast, televisie, dvd-speler en geluidsboxen netjes verpakt en meegestuurd met DV&O. Onderweg zijn deze
voorwerpen beschadigd. Vanuit Veldzicht is (opnieuw) contact opgenomen met de Oostvaarderskliniek, maar het blijft onduidelijk of in de Oostvaarderskliniek is getekend voor ontvangst. De inhoud van de circulaire is duidelijk, maar nu Veldzicht geen
enkel verwijt kan worden gemaakt, wijst zij aansprakelijkheid voor klagers schade van de hand.

3. De beoordeling
Vast staat dat tijdens een door DV&O uitgevoerd transport van klagers eigendommen van Veldzicht naar de Oostvaarderskliniek (in ieder geval) klagers koelkast, televisie, dvd-speler en geluidsboxen beschadigd zijn geraakt.

De circulaire vrachtvervoer en aansprakelijkheid bij schade van 31 oktober 2014 (kenmerk 578934) luidt – voor zover hier van belang – als volgt:
“In het geval dat tijdens of rondom het transport van eigendommen van ingeslotenen schade aan deze eigendommen ontstaat of eigendommen worden vermist, geldt dat de verzendende inrichting in beginsel hiervoor aansprakelijk is. Pas als de ontvangende
inrichting voor ontvangst van de eigendommen heeft getekend, gaat deze aansprakelijkheid over op de ontvangende inrichting [...]. Blijkt dat de DV&O/vrachtdienst aansprakelijk is voor de geconstateerde schade, dan zal de op grond van voorgaande regel
aansprakelijke inrichting een eventuele claim eerst zelf afhandelen en de overeengekomen schadevergoeding aan de klager betalen. Vervolgens verhaalt de betreffende inrichting de uitgekeerde schadevergoeding op de DV&O/vrachtdienst.”

Het is niet duidelijk geworden of in de Oostvaarderskliniek al dan niet is getekend voor ontvangst van klagers (beschadigde) eigendommen. In ieder geval ontbreekt in het dossier een document waaruit blijkt dat de Oostvaarderskliniek heeft getekend voor
ontvangst van de (beschadigde) eigendommen van klager. Gelet hierop en op de niet weersproken mededeling van klager ter zitting dat bij binnenkomst van zijn eigendommen in de Oostvaarderskliniek duidelijk zichtbaar was dat de genoemde voorwerpen (die
alle op één pallet stonden) waren beschadigd, acht de beroepscommissie niet aannemelijk dat de Oostvaarderskliniek heeft getekend voor ontvangst van klagers eigendommen. Voorts is de beroepscommissie, anders dan de beklagcommissie, van oordeel dat uit
de omstandigheid dat de Oostvaarderskliniek aan klager een bedrag van € 1078,= ter beschikking heeft gesteld niet kan worden afgeleid dat de Oostvaarderskliniek aansprakelijkheid voor klagers schade heeft erkend. Immers, een uitdrukkelijke erkenning
van
die aansprakelijkheid door de Oostvaarderskliniek bevindt zich niet bij de stukken en niet weersproken is klagers stelling dat de Oostvaarderskliniek dit bedrag als voorschot aan klager ter beschikking heeft gesteld en dat is afgesproken dat klager dit
bedrag bij het (eventueel) ontvangen van een schadevergoeding zal terugbetalen aan de Oostvaarderskliniek. Bij deze stand van zaken en gezien het in de circulaire neergelegde uitgangspunt dient Veldzicht als de aansprakelijke inrichting te worden
aangemerkt. De omstandigheid dat Veldzicht klagers eigendommen naar behoren heeft verpakt en dat Veldzicht geen verwijt kan worden gemaakt van de schade aan die eigendommen, doet aan de aansprakelijkheid van Veldzicht niet af.

Gezien het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren.

Ter beoordeling staat vervolgens of klager een tegemoetkoming toekomt. Klager heeft verzocht om vergoeding van de door hem geleden schade. Uitgangspunt is dat een tegemoetkoming is bedoeld voor door een verpleegde ondervonden ongemak. In geval sprake
is
van schade en indien die schade eenvoudig is te begroten, kunnen schadevergoedingsaspecten worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming.
Vast staat dat klager schade heeft geleden. Klager heeft zijn schade zelf begroot op
€ 3.799,=. Nog daargelaten dat klager zijn schadeberekening niet heeft gespecificeerd en niet met toetsbare financiële gegevens heeft onderbouwd, is onvoldoende duidelijk geworden in welke staat de koelkast, televisie, dvd-speler en geluidsboxen
verkeerden bij binnenkomst in de Oostvaarderskliniek en of reparatie van (één of meer van) deze voorwerpen al dan niet nog mogelijk was. Gezien het vorenstaande is de hoogte van klagers schade voor de beroepscommissie niet eenvoudig te begroten. De
beroepscommissie zal klager daarom geen tegemoetkoming toekennen, maar het hoofd van Veldzicht opdragen ervoor zorg te dragen dat de ontstane situatie, in samenspraak met klager, (eventueel financieel) wordt opgelost.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. De beroepscommissie draagt het hoofd van Veldzicht op ervoor zorg te dragen dat de ontstane situatie, in
samenspraak
met klager, (eventueel financieel) wordt opgelost.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 23 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven