Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1945/GB, 22 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1945/GB

Betreft: [Klager] datum: 22 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 mei 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot verlenging van de tijd dat elektronisch toezicht (e.t.) wordt toegepast, voor de gehele duur van het penitentiair programma (p.p.), ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 mei 2007 gedetineerd. Hij verbleef voorafgaand aan zijn deelname aan het p.p. in de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Thans verblijft klager in het kader van het
p.p. in het Exodus-huis te Amsterdam.

3. De ontvankelijkheid
Ingevolge art. 17, eerste lid, van de Pbw kan een gedetineerde een bezwaarschrift indienen tegen (onder meer) de beslissing van de selectiefunctionaris tot beëindiging van een p.p. Van een dergelijke beslissing is in dit geval geen sprake.

Het onderhavige beroepschrift ziet niet op een beslissing tot beëindiging van of deelname aan een p.p., maar op een beslissing van de selectiefunctionaris in het kader van het bepaalde in artikel 7a, eerste lid, van de Pbw. Tegen die beslissing van de
selectiefunctionaris staat geen rechtsmiddel open. Klager had daarom niet mogen worden ontvangen in zijn bezwaar. De bestreden beslissing van de selectiefunctionaris zal daarom worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard
in
zijn bezwaar.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn bezwaarschrift.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven