Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1592/GB, 18 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:18-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1592/GB

Betreft: [klager] datum: 18 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.A. Blok, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 mei 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 4 maart 2016 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek te Zutphen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is van mening dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Uit de overgelegde doktersverklaring volgt dat zijn ouders hoogbejaard zijn en lichamelijke
beperkingen
hebben. Zijn vader is bekend met insulin-afhankelijke diabetes en heeft gewrichtsklachten. Zijn moeder heeft last van hartfalen met boezemfibrilleren, suikerziekte en gewrichtsklachten. Beiden zijn derhalve niet mobiel. In klagers cultuur is het
samenzijn met familie erg belangrijk. Dit is echter niet langer mogelijk nu klager in het h.v.b. van de p.i. Achterhoek is geplaatst en zijn ouders niet tot reizen in staat zijn. De huisarts van de ouders vraagt in de doktersverklaring dan ook om
overplaatsing van klager naar de locatie De Schie. Klagers familie beschikt niet over de financiële middelen om zijn ouders anders dan met het openbaar vervoer af te laten reizen naar de p.i. Achterhoek. Klagers ouders kunnen klager derhalve niet
bezoeken en hebben hem tot op heden ook niet bezocht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager is ingesloten voor het parket Groningen. Plaatsing in het h.v.b. van de locatie De Schie zou onjuist zijn nu deze inrichting
verder van het parket van insluiting ligt. In de bestreden beslissing is klager erop gewezen dat voor de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden een toetsing door de medisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (de medisch
adviseur) noodzakelijk is. Klager is er in de bestreden beslissing ook op gewezen dat een toetsing is op te starten en dat, als de medisch adviseur daartoe voldoende aanleiding ziet, het mogelijk is een uitzondering op het beleid te maken. Klager kan
in
dat geval een nieuw verzoek indienen. Uit het selectieadvies blijkt dat klager niet verstoken is van bezoek. Uit contact met de afdeling Detentie en Re-integratie bij de p.i. Achterhoek volgt dat klager geen verzoek tot toetsing bij de medisch adviseur
heeft ingediend. Hierdoor is het nog steeds niet duidelijk of de medische situatie van klagers ouders zodanig is dat gesteld kan worden dat sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor een uitzondering op het beleid kan worden toegepast.

3.3. De officier van justitie heeft te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde overplaatsing.

De directeur van de p.i. Achterhoek heeft de selectiefunctionaris verzocht een positief besluit te nemen op klagers verzoek.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat preventief gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in dan wel nabij het arrondissement van vervolging. Slechts in bijzondere gevallen
kan er een uitzondering worden gemaakt. Klager is ingesloten voor het arrondissement Noord-Nederland. De inrichting waar klager thans verblijft, de p.i. Achterhoek, is gelegen in het arrondissement Gelderland, derhalve niet in het arrondissement van
vervolging en evenmin in een naastgelegen arrondissement. De verwijzing naar het beleid dat preventief gedetineerden in beginsel worden ingesloten nabij het arrondissement van vervolging is onder die omstandigheden geen begrijpelijke onderbouwing van
de
bestreden beslissing.

4.3. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de locatie De Schie te Rotterdam omdat zijn hoogbejaarde ouders lichamelijke beperkingen hebben en niet in staat zijn hem in de p.i. Achterhoek te bezoeken. Nu klager zijn stelling feitelijk heeft
onderbouwd door middel van een verklaring van een huisarts, had het naar het oordeel van de beroepscommissie op de weg van de selectiefunctionaris – en niet klager – gelegen advies te vragen aan de medisch adviseur. Nu de selectiefunctionaris dit heeft
nagelaten, is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd.

4.4 Gelet op het voorgaande zal het beroep dan ook gegrond worden verklaard en zal de bestreden beslissing worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een
termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Nu de selectiefunctionaris wordt opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, ziet de beroepscommissie vooralsnog geen aanleiding voor toekenning van een tegemoetkoming aan klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 18 augustus 2016

secretaris voorzitter

Naar boven