Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4057/SGA, 15 december 2016, schorsing
Uitspraakdatum:15-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer : 16/4057/SGA
Betreft : [klager] datum: 15 december 2016


De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift,  ingediend door mr. D.H. van den Elzen, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het detentiecentrum Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker vanuit een extramurale setting naar het detentiecentrum Alphen aan den Rijn op 2 december 2016.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 9 december 2016, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 13 december 2016. 

1. De beoordeling
Verzoeker is op 2 december 2016 ingesloten in – zo verstaat de voorzitter - het detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Vóór die tijd verbleef hij in het kader van de extramurale fase van een aan hem opgelegde ISD-maatregel in zijn eigen woning en werkte hij in de steigerbouw. Daarnaast had verzoeker ambulante behandeling bij Palier. Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker op 20 oktober 2016 geen gehoor heeft gegeven aan een afspraak bij de reclassering en dat het laatste behandelcontact bij Palier op 26 oktober 2016 had plaatsgevonden. Eerst op 21 november 2016 heeft de toezichthouder reclassering aan de directeur gemeld dat er al geruime tijd geen contact meer was geweest met verzoeker. Vanaf dat moment is men intensief bezig geweest om met verzoeker in contact te komen. Op 25 november 2016 heeft verzoeker telefonisch aangegeven dat het niet goed met hem ging, hij had geen werk en zou alcohol en cocaine hebben gebruikt. Aan de toen met hem gemaakte afspraak om op 28 november 2016 telefonisch bereikbaar te zijn teneinde zijn verdere traject te bespreken heeft verzoeker geen gevolg gegeven. Ondertussen stond verzoeker ook gesignaleerd vanwege een nieuw strafbaar feit gepleegd tijdens zijn extramurale fase ISD. Op 28 november 2016 om 17.00 uur is verzoeker geregistreerd in de centrale registratie onttrekkingen. Op 2 december 2016 is verzoeker opgepakt en teruggeplaatst in genoemd detentiecentrum. 

Op grond van artikel 44m van de Penitentiaire maatregel kan de selectiefunctionaris, op basis van het advies van de directeur, een zich in de extramurale fase van de ISD-maatregel bevindende gedetineerde terugplaatsen naar de inrichting. Nu er kennelijk geen sprake is van een dergelijke beslissing van de selectiefunctionaris, kan verzoeker niet op grond daarvan zijn teruggeplaatst in de inrichting. Gelet op het vorenstaande zijn er termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek.

De voorzitter merkt daarbij nog op dat, indien de directeur van oordeel is dat verzoeker niet meer in staat is of bereid is deel te nemen aan het programma in de laatste fase buiten de inrichting dan wel te voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, de directeur – in afwachting van de beslissing van de selectiefunctionaris – kan beslissen verzoeker in het kader van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering, na afweging van alle daarbij in aanmerking komende belangen (waaronder ook de vrees voor onttrekking aan detentie), in te sluiten in de inrichting.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

 

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 15 december 2016.

        

 

secretaris voorzitter

Naar boven