Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1678/GA, 29 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:29-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1678/GA

betreft: [...] datum: 29 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 mei 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel, betreffende de weigering om klager zijn radio in te laten voeren,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Ter Apel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter.
Anders dan de raadsvrouw heeft gesteld, is geen sprake van een ongeoorloofde inbreuk op het recht op eigendom. De radio blijft immers eigendom van klager; hij zal er alleen tijdens zijn verblijf in detentie geen gebruik van kunnen maken. Het is
daarnaast aannemelijk geworden dat klager de betreffende radio eerst na inwerkingtreding van de nieuwe huisregels heeft aangeschaft. De enkele stelling van klager dat hij de radio eerder dan 8 mei 2014 heeft gekocht is niet onderbouwd, terwijl de
directeur onder verwijzing naar en met overlegging van (een afschrift van) de rekening-courant van klager gemotiveerd heeft gesteld dat klager de radio op 20 januari 2015 voor een bedrag van 200 euro heeft gekocht. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 29 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven