Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1192/GA, 19 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1192/GA

betreft: [...] datum: 19 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Marjanovic, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 maart 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Dordrecht in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet doorzenden van klagers verlofaanvraag naar de selectiefunctionaris, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager had een hechte band met zijn vader en had graag zijn begrafenis bij willen wonen. De casemanager zou zijn verzoek hebben afgewezen, maar later
bleek dat deze zijn verzoek nimmer heeft voorgelegd aan de selectiefunctionaris. Klager heeft dientengevolge niet op een waardige manier afscheid kunnen nemen van zijn vader hetgeen veel additioneel verdriet heeft teweeggebracht. Gelet hierop dient aan
klager een tegemoetkoming te worden toegekend.

De directeur heeft het standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Nu de beklagcommissie heeft geoordeeld dat klagers casemanager ten onrechte klagers uitdrukkelijke verzoek om verlof niet heeft doorgezonden naar de selectiefunctionaris, kan de beroepscommissie zich niet verenigen met het oordeel van de beklagrechter
aan klager in het geheel geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal aan klager een tegemoetkoming toekennen van
€ 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 19 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven