Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2567/GV, 16 januari 2003, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2567/GV

betreft: [klager] datum: 16 januari 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 december 2002, door tussenkomst van het secretariaat van de Commissie van Toezicht bij de locatieAlphen aan den Rijn, bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 oktober 2002 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, mr. T. van Hemert, medewerker bij het Bureau Rechtshulp Leiden, om zijn beroep schriftelijk toete lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft nimmer enige drugs gebruikt. De uitslag van de urinecontrole van 29 augustus 2002 had dan ook niet positief kunnen zijn. Er was maar één PIW-er bij de afname aanwezig en er is tevens onjuist gehandeld ten aanzien van deprocedure met betrekking tot de registratie.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de terzake verkregen informatie is gebleken dat klager naar aanleiding van een op 29 augustus 2002 gehouden urinecontrole positief gescoord heeft op het gebruik van harddrugs (opiaten). Deze uitslag is middels eenherhalingsonderzoek op 11 september 2002 bevestigd. In het geval van onder meer drugsgebruik worden termijnen gehanteerd waarbinnen het verlenen van verlof niet wordt toegestaan. In het geval van geconstateerd gebruik van harddrugsis deze termijn zes maanden.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichtingen Flevoland heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag gelet op het binnen justitie gevoerde drugsontmoedigingsbeleid.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Den Haag heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.
De politie Rotterdam-Rijnmond, bureau Hoogvliet heeft eveneens aangegeven geen bezwaar te hebben.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, wegens moord. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 4 juli 2003.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie heeft kennis genomen van de lopende beroepszaak van klager gericht tegen de ongegrondverklaring van zijn beklag tegen de uitslag en daaraan verbonden consequenties van de urinecontrole van 29 augustus 2002. Deberoepscommissie beoordeelt het onderhavige beroep echter ten tijde van het moment van de bestreden beslissing van 15 oktober 2002.
De beroepscommissie is van oordeel dat het door de meergenoemde positieve urinecontrole gerezen ernstig vermoeden dat het verlof zal leiden tot alcoholmisbruik, druggebruik of een poging tot invoer van contrabande eencontra-indicatie vormt voor verlofverlening aan klager. Derhalve is de afwijzing door de Minister van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting niet in strijd met de wet en kan deze, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder c van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), evenmin als onredelijk of onbillijkworden aangemerkt.

De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 16 januari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven