Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1981/GB, 10 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/1981/GB

Betreft: [klager] datum: 10 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W. Hendrickx, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 juni 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 september 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de p.i. Vught. Op 6 mei 2016 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Almelo, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op dezelfde dag – 6 mei 2016 – is
hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Zwolle, waar eveneens een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Klagers beroepschrift richt zich tegen de beslissing op bezwaar van 3 juni 2016 op de grond dat de beslissing van de selectiefunctionaris niet voldoet aan motiveringseisen en eisen van een zorgvuldig tot stand gekomen beslissing. Op 4 juli 2016 heeft
de
selectiefunctionaris – met inachtneming van het beroepschrift van klager en volgens de selectiefunctionaris na hierover met klager afspraken te hebben gemaakt – een nieuwe beslissing op bezwaar genomen waarin de beslissing nader is gemotiveerd. Met
deze
beslissing is de eerdere beslissing op bezwaar van 3 juni 2016 komen te vervallen, waarmee ook het belang aan het beroep tegen deze beslissing is komen te ontvallen. Tegen de nieuwe beslissing van 4 juli 2016 is door klager geen beroepschrift
ingediend.
Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 10 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven