Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1538/GA, 9 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1538/GA

betreft: [klager] datum: 9 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

gericht tegen een uitspraak van 26 april 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 juli 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord dhr. [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Nieuwegein.
Klager heeft op 26 juli 2016 schriftelijk bericht niet ter zitting van de beroepscommissie te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het insluiten van klager gedurende het bezoekmoment.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Voor 1 februari 2016 vonden de twee bezoekmomenten op vaste tijden plaats en waren ze gekoppeld aan de cel. In de nieuwe systematiek heeft het tweede
bezoekuur geen vast moment, maar kunnen gedetineerden kiezen uit twaalf bezoektijden en zich daarvoor inschrijven. De gedetineerden die geen bezoek hebben worden tijdens het tweede bezoekuur niet ingesloten, in tegenstelling tot het eerste – vaste –
bezoekuur doordeweeks.
Op 1 februari 2016 bleek het systeem op deze wijziging nog niet berekend te zijn. Tot 1 maart 2016 is derhalve het oude systeem gehanteerd. Hierover zijn de gedetineerden in de laatste week van januari 2016 geïnformeerd. Alle afdelingen sloten
gedetineerden in die geen gebruik maakten van het bezoekmoment. Het is dus niet juist dat afdeling A, waar klager verblijft, de enige afdeling was die gedetineerden insloot als er geen bezoek was. Dat bij klager de verwachting zou zijn gewekt dat hij
werd uitgesloten, is op geen enkele wijze onderbouwd. Er is sprake van een algemene regel en klager dient derhalve
niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beklag.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager klaagt over een algemene in de inrichting geldende regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Gelet hierop is de beroepscommissie
van
oordeel dat klager niet kon worden ontvangen in zijn beklag. De beroepscommissie zal derhalve het beroep van de directeur gegrond verklaren en zal klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, M.J. Mulders en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 9 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven