Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2565/GB, 8 augustus 2016, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2565/GB

Betreft: [klager] datum: 8 augustus 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.B. Boone, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juli 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 12 augustus 2016 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek te Zutphen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 11 juli 2016 is klager opgeroepen zich op 12 augustus 2016 te melden in de p.i. Achterhoek voor het ondergaan van 231 dagen gevangenisstraf. Op 15 juli 2016 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 19 juli 2016 ongegrond is
verklaard.
Op 27 juli 2016 heeft de selectiefunctionaris aan klager – onder intrekking van de beslissing van 11 juli 2016 – een nieuwe oproep gezonden, waarin is bepaald dat klager zich op 12 oktober 2016 in de p.i. Zutphen dient te melden voor het ondergaan van
de hiervoor genoemde gevangenisstraf.

3. De standpunten:
3.1. Namens klager is het volgende naar voren gebracht. Het beroepschrift ziet niet op de beslissing dat klager zich dient te melden bij de p.i. Achterhoek maar enkel op de datum waarop dat melden plaats dient te vinden. Namens klager is verzocht om
uitstel van die meldingsplicht met drie maanden. Klager heeft inmiddels een gratieverzoek ingediend en verwijst daarnaast naar de akte tot aankoop van de woning die hij samen met zijn partner heeft gekocht. Klager heeft vast werk en kan de kosten van
de
woning voldoen. Zijn echtgenote is zwanger en is op 21 september 2016 uitgerekend. Omdat het hun eerste kind is, wil klager graag bij de geboorte aanwezig zijn. Indien klager detentie zou moeten ondergaan, zal hij zeer waarschijnlijk zijn baan
verliezen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft het volgende naar voren gebracht.
Een verzoek om uitstel van de tenuitvoerlegging kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend. Dat geldt ook in het geval van klager. Het bezwaarschrift van 15 juli 2016 is op 19 juli 2016 ongegrond verklaard omdat het namens klager nog
in
te dienen gratieverzoek geen opschortende werking heeft. Dit omdat klagers detentie is aangevangen op de datum van de oproep om zich te melden. Klager was sinds 15 oktober 2014 bekend met het feit dat hij onderhavige gevangenisstraf diende te
ondergaan.
Hij heeft daarom voldoende tijd gehad om voorafgaand aan de oproep een gratieverzoek in te dienen en om voorbereidingen te treffen voor het moment dat hij de detentie zou moeten ondergaan. Naar aanleiding van de door klager ingebrachte informatie is
echter besloten hem alsnog twee maanden uitstel te verlenen, waardoor hij de mogelijkheid heeft om een en ander te regelen met betrekking tot werk, financiën en zijn aanwezigheid bij de geboorte van zijn kind. Hem is daarom uitstel verleend tot 12
oktober 2016. Gelet daarop dient volgens de selectiefunctionaris klager niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard maar tevens aan klager vervolgens uitstel verleend voor de duur van twee maanden, terwijl in het bezwaarschrift werd verzocht om een uitstel van drie maanden. Gelet daarop heeft
klager
geen belang meer bij zijn beroep, zodat hij niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven