Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2227/GB, 17 oktober 2017, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         17/2227/GB

Betreft:            [Klager]           datum: 17 oktober 2017

 

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 mei 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 3 november 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Sittard. Op 9 januari 2017 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft weliswaar eerder verzocht om overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Roermond, maar gebleken is dat hij in Roermond slechter te bezoeken is dan in Sittard. Om die reden ontvangt hij minder bezoek. Zijn zoon moet van vijftig euro per week rondkomen en heeft niet de middelen klager regelmatig te bezoeken. Dit klemt temeer nu klager na zijn detentie bij deze zoon in Sittard wil gaan wonen. De locatie Sittard is, mede gelet op klagers voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij en het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling), de meest geïndiceerde inrichting voor klager. 

 

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Roermond is gebleken dat klager indertijd zelf om overplaatsing naar de locatie Roermond heeft verzocht. Voorts blijkt hieruit dat klager structureel bezoek ontvangt van zijn dochter – onder begeleiding – en van zijn zoon. Gelet hierop bestaat onvoldoende aanleiding voor terugplaatsing van klager naar de locatie Sittard.

 

 

4.         De beoordeling

Klager verzoekt naar de gevangenis van de locatie Sittard te worden overgeplaatst in verband met bezoekproblemen, omdat zijn zoon onlangs in Sittard is gaan wonen en niet de middelen heeft klager in Roermond regelmatig te bezoeken. De beroepscommissie stelt voorop dat bezoekproblemen in beginsel inherent zijn aan het ondergaan van detentie en, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. Nu uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Roermond naar voren komt dat klager nagenoeg wekelijks bezoek van zijn dochter ontvangt en dat ook zijn zoon hem bezoekt, is klager niet van bezoek verstoken. De beslissing van de selectiefunctionaris het verzoek van klager af te wijzen kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, reeds hierom niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Voor zover klager aanvoert na zijn detentie bij zijn zoon in Sittard te (willen) gaan wonen, constateert de beroepscommissie dat uit het selectieadvies naar voren komt dat klagers zoon last ondervindt van klagers dominante persoonlijkheid en tegenover zijn hulpverlener ontkent dat klager na zijn detentie bij hem kan komen wonen. De beroepscommissie acht om die reden een overplaatsing naar de locatie Sittard in verband met klagers voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij niet aan de orde. Ook overigens heeft klager zijn verzoek onvoldoende onderbouwd. Het beroep zal ongegrond worden verklaard. 

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 17 oktober 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven