Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0946/GA, 19 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/946/GA

betreft: [klager] datum: 19 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.A. Nooijen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 maart 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zoetermeer in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft bij gegrondverklaring van klagers beklag betreffende te trage afhandeling van een disciplinaire straf geen tegemoetkoming toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Het beklag is gegrond verklaard omdat het schriftelijk verslag niet binnen de termijn is afgedaan. De beroepscommissie acht een tegemoetkoming derhalve passend en geboden. Nu de directeur – gezien de feiten als vermeld in het schriftelijk verslag, te
weten een positieve urinecontrole – de disciplinaire straf in redelijkheid heeft kunnen opleggen, bestaat er aanleiding de tegemoetkoming te matigen.

Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld vernietigen en klager een tegemoetkoming toekennen van € 20,=.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 19 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven