Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1517/GA, 19 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1517/GA

betreft: [klager] datum: 19 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zwaag te Hoorn,

gericht tegen een uitspraak van 12 april 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij voornoemde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende de compensatie voor een verkeerd verlopen bezoek op 15 januari 2016,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend in de vorm van vijftien minuten telefonisch contact met klagers familie in Ierland; op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voornoemde locatie om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Onbestreden is dat het bezoek van klager niet naar verwachting is verlopen. De directeur heeft klager verschillende compensatiemogelijkheden geboden, maar klager heeft die afgewezen terwijl de compensatie die klager wenst niet kan worden geboden. De
door de beklagrechter vastgestelde compensatie van vijftien minuten bellen met klagers familie in Ierland komt alleszins redelijk voor, waaraan de beroepscommissie toevoegt dat dit gesprek op kosten van de inrichting zal plaats vinden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter in dier voege dat het te voeren gesprek op kosten van de inrichting zal plaats vinden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 19 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven