Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0811/TA, 13 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:           17/811/TA

 

betreft: [klager] datum: 13 september 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

 

gericht tegen een uitspraak van 28 februari 2017 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 juni 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.T. van Rhijn, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting […].

 

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag – voor zover in beroep aan de orde - betreft de maatregel van afdelingsarrest d.d. 4 januari 2017 (PN 2017/008).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft niet aan het personeel doorgegeven dat hij het appartement met zijn gezin zou verlaten. Deze regel is opgenomen in de ‘Regels en afspraken appartementsgebruik’. Ook is klager en zijn gezin aangetroffen op het terrein van Delta waar patiënten dagbesteding volgen. Patiënten mogen niet met hun bezoek op het terrein van Delta komen. Dit staat niet expliciet in de regels, omdat de appartementen voornamelijk in de weekenden worden gebruikt en Delta dan gesloten is. Het is ongepast dat klager zijn partner en kinderen meeneemt naar een werkplek van patiënten. Klager had kunnen weten dat hij hier niet had mogen komen. Dat zou hem overigens ook zijn verteld indien hij had gemeld dat hij het appartement zou verlaten. Het doel van de meldplicht is dat het personeel zicht heeft op waar patiënten en hun bezoek zich bevinden en dat in geval van calamiteiten het personeel op de hoogte is dat het appartement leeg is. Als klager wordt aangesproken zegt hij dat hij zich niet aan de regels en afspraken zal houden. Hij zegt letterlijk dat hij lak heeft aan de regels. Gelet op de regelovertreding en de uitspraak van klager wordt besloten hem per 4 januari 2017 een maatregel van afdelingsarrest op te leggen. De orde en veiligheid zijn immers niet te garanderen indien een patiënt bij voorbaat aangeeft zich niet aan de regels te zullen houden. Twee keer per week is geëvalueerd of het handhaven van de maatregel noodzakelijk was. Na 4 januari 2017 is klager onvoldoende in de samenwerking, zodat niet ingeschat kon worden hoe klager zich zou gedragen in de inrichting en of hij zich aan de regels zou houden. Op 18 januari 2017 is het afdelingsarrest beëindigd.

De regels omtrent het gebruik van het appartement vormen geen onderdeel van de huisregels. Ook wordt er niet naar verwezen. Het zijn aparte regels die in het appartement hangen.

Klager verwijst in beroep naar het door hem tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt. Voorts merkt klager desgevraagd op dat hij bij binnenkomst de huisregels en appartementsregels in een map uitgereikt heeft gekregen.

 

3.         De beoordeling

Gelet op artikel 33 in verbinding met artikel 32, eerste lid, onder b van de Bvt kan het hoofd van de inrichting een verpleegde een maatregel van afdelingsarrest opleggen, indien dat noodzakelijk is in het belang van de orde of de veiligheid in de inrichting.

Op 4 januari 2017 heeft het hoofd van de inrichting aan klager afdelingsarrest opgelegd, omdat hij zonder toestemming van het behandelteam samen met zijn gezin het appartement van de inrichting heeft verlaten, zich heeft begeven op een locatie in de inrichting waar klagers gezin niet mag komen en tegenover het personeel heeft gezegd zich niet aan de afspraken te zullen houden. De beroepscommissie constateert dat in de eerste aan klager uitgereikte schriftelijke mededeling reeds wordt verwezen naar het feit dat klager zich niet aan de regels en afspraken houdt. Anders dan de beklagcommissie, is de beroepscommissie van oordeel dat de omstandigheid dat klager op 10 januari 2017 een verbeterd exemplaar van de schriftelijke mededeling is uitgereikt, niet tot gegrondheid van het beklag kan leiden.

Voorts meent de beroepscommissie op grond van klagers mededeling ter zitting van de beroepscommissie dat hem de appartementsregels in een map zijn uitgereikt, dat klager kennis moet hebben gehad van de inhoud van die regels. Gelet op de geconstateerde overtredingen en klagers mededeling dat hij zich niet aan de regels zal houden, heeft het hoofd van de inrichting in redelijkheid kunnen oordelen dat het vanuit oogpunt van de orde en veiligheid in de inrichting het gewenst is de bewegingsvrijheid van klager in de inrichting te beperken. De beroepscommissie begrijpt uit het toelichting van de directeur dat tweemaal per week de voortduring van het afdelingsarrest is geëvalueerd en uiteindelijk op 18 januari 2017 is beëindigd. Het beroep van het hoofd van de inrichting zal daarom gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag van klager zal alsnog ongegrond worden verklaard. 

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. C.A.M. Schaap - Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 13 september 2017

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven