Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1477/GA, 18 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1477/GA

betreft: [klager] datum: 18 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 april 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almere in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. M.W. Bouwman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het te laat oproepen van klager voor het bezoek met zijn advocaat.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het bezoek waarover hij heeft geklaagd vond plaats op 10 maart 2016. Klager verbleef toen in een afzonderingscel en is pas om 9:25 uur in de gelegenheid
gesteld zijn advocaat te spreken, terwijl dit bezoek om 9:00 uur gepland stond, zodat klager 25 minuten te kort heeft kunnen spreken met zijn advocaat.

De directeur heeft daarop als volgt geantwoord. Klagers advocaat heeft een afspraak gemaakt met klager op 10 maart 2016 van 9:00 uur tot 9:30 uur. Uit klagers bezoekoverzicht blijkt dat dit bezoek heeft plaatsgehad van 9:08 uur tot 9:42 uur.

3. De beoordeling
Klager heeft in beroep gespecificeerd dat hij op 10 maart 2016 te laat is opgeroepen voor het bezoek met zijn advocaat. Nu in beroep duidelijk is geworden over welke concrete situatie hij klaagt, kan klager alsnog worden ontvangen in zijn beklag. De
beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter derhalve vernietigen. Zij zal het beklag evenwel ongegrond verklaren, nu uit de stukken blijkt dat klagers advocaat een bezoekafspraak voor een half uur heeft gemaakt en het bezoek, hoewel later
aangevangen, in ieder geval een half uur heeft geduurd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 18 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven