Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1411/GM, 14 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1411/GM

betreft: [klager] datum: 14 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 april 2016 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 juni 2016, gehouden in de p.i. Lelystad, is klager gehoord. De tandarts verbonden aan de p.i. Sittard is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 19 april 2016, betreft het niet nakomen van afspraken met de tandarts over de vervanging van een prothese.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. In februari 2016 werd door het hoofd zorg medegedeeld dat de nieuwe tandarts in maart 2016 zou komen. Dit werd later, april, en vervolgens mei 2016. Op 5 april 2016 is een tandartsbus langsgekomen die is
gestart met het aanmeten van een prothese. Op 19 april 2016 was er een vervolgafspraak, maar deze is zonder enige uitleg niet doorgegaan. Klager meent dat sprake is van spoed. Al in november 2015 was de prothese dringend aan vervanging toe. Klager
heeft
moeite met eten en door slijtage schuurt de oude prothese langs het tandvlees waardoor zwellingen ontstaan. Klager heeft er genoeg van dat de vervanging telkens wordt uitgesteld. Er is nog steeds geen nieuwe tandarts in de inrichting, waardoor de
behandeling niet kan worden afgemaakt. Klager had moeite met eten. Vanwege zwellingen kon hij drie dagen lang alleen yoghurt eten. In de tandartsbus ontmoet hij telkens wisselende tandartsen. Klager kan na de nieuwe prothese weer eten. De oude prothese
was een paar jaar oud.

De tandarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de tandheelkundig adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt. In een bemiddelingsgesprek is klager uitgelegd waarom gedetineerden alleen worden geholpen met pijnklachten.
Zodra de inrichting weer beschikt over een eigen tandarts zullen aanvragen voor prothesen worden behandeld. Er zijn twee afdrukken gemaakt voor een prothese. Aan klager is medegedeeld dat vanaf 3 mei 2016 de inrichting weer beschikt over een
inrichtingstandarts die voor de verdere afhandeling zal zorgdragen.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 42, eerste en derde lid, onder a en b, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft de gedetineerde recht op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts of diens vervanger en draagt de directeur zorg dat de aan de
inrichting arts of diens vervanger regelmatig beschikbaar is voor het houden van spreekuur of op andere tijdstippen beschikbaar is, indien dit in het belang van de gezondheid van de gedetineerde noodzakelijk is.

De beroepscommissie is gebleken dat klagers klacht voortvloeit uit dan wel verband houdt met de beschikbaarheid van de inrichtingstandarts in de p.i. Sittard. De noodzakelijke tandheelkundige zorg werd tot de komst van een nieuwe inrichtingstandarts
geboden door de ‘tandartsbus’. De beroepscommissie is van oordeel dat dit een organisatorische aangelegenheid betreft en geen omstandigheid is die verband houdt met het medische handelen van de inrichtingstandarts als bedoeld in artikel 28, tweede lid,
van de Pm. Mitsdien kan klager niet worden ontvangen in zijn klacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. H.J.P. Kroeze en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 14 juli 2016

secretaris voorzitter

Naar boven