Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1187/GA, 8 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:08-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1187/GA

betreft: [...] datum: 8 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.S. ten Doesschate, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 24 maart 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo, betreffende het dagprogramma,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almelo in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Voorliggend dossier bevat geen klacht(brief) van klager. Wel bevat het dossier van klager een brief van zijn raadsvrouw, gedateerd 22 februari 2016, zodat ervan kan worden uitgegaan dat klager een klacht heeft ingediend. Nu evenwel de klacht
onvoldoende
is gespecificeerd waardoor niet duidelijk is op welke datum dan wel data het beklag ziet, kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het
beroep
zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd met wijziging van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 8 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven