Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1237/GA, 20 oktober 2017, beroep
Uitspraakdatum:20-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

 

nummer:   17/1237/GA

 

betreft:     […]                                                                               datum: 20 oktober 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 31 maart 2017 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 september 2017, gehouden in het justitieel complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens, en mevrouw […], plv. vestigingsdirecteur bij de locatie Zuyder Bos. Bij het horen werd aanvankelijk gebruik gemaakt van een tolk Engels, maar de kwaliteit van de tolk was dusdanig gebrekkig, dat – in overleg en met instemming van alle betrokkenen – is besloten het horen, nog steeds in het Engels, zonder tolk te laten plaatsvinden.
Als toehoorder was aanwezig de heer […], rechter in opleiding.


 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

 1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
  Het beklag betreft de vermissing van een aantal goederen na de overplaatsing van klager vanuit de p.i. Zuyder Bos naar de p.i. De Schie te Rotterdam (ZB 2016-672).

  De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
   

 2. De standpunten van klager en de directeur
  Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
  Op de vraag of het klopt dat klager aanvankelijk meer spullen miste en dat hij nu alleen nog een koffiezetapparaat, een aantal t-shirts en een usb-stick met door klager vervaardigde schilderijen mist en dat hij daarnaast een andere, oudere rijstkoker heeft ontvangen, antwoordt klager dat het klopt dat een aantal vermiste goederen weer boven water is gekomen, maar dat hij niet weet wat er exact mist. Hij heeft nog niet de inhoud van alle vanuit Zuyder Bos naar De Schie overgebrachte dozen gezien. Hij weet wel dat hij nog niet alles heeft van wat hij aanvankelijk had. Zo mist hij bepaalde documenten die hij bezat voordat hij vanuit Norgerhaven naar Zuyder Bos verhuisde en nu beschikt hij niet meer over deze documenten. ‘Jamie van de crea’ heeft in Zuyder Bos foto’s van klagers schilderijen gemaakt en die foto’s op een USB-stick gezet, waar klager € 5,= voor moest betalen. De USB-stick werd vervolgens overgebracht naar het BAD. Nu is de USB-stick zoek.
  Klager geeft aan dat hij pas goed kan zien wat hij mist als hij een lijst ontvangt waarop zijn eigendommen staan vermeld die hij vanuit Norgerhaven heeft meegenomen naar Zuyder Bos. Dan kan hij die lijst vergelijken met de lijst van spullen die vanuit Zuyder Bos naar De Schie zijn overgebracht. Maar de lijst van Norgerhaven heeft klager ondanks zijn daartoe strekkende verzoek nog steeds niet ontvangen en daarom kan hij niet aangeven wat hij precies mist.
  Klager merkt ten slotte op dat hij in De Schie niet alle dozen op inhoud heeft kunnen checken. Daar was te weinig tijd voor. Het afdelingshoofd van De Schie heeft de lijst van Zuyder Bos vergeleken met de inhoud van de dozen.

  Namens klager wordt hier nog aan toegevoegd dat beklag is ingesteld bij de beklagcommissie Zuyder Bos met betrekking tot het niet verstrekken van de bedoelde lijst. Op dat beklag is nog niet beslist door de beklagcommissie.
  Voorts wordt opgemerkt dat de lijst van spullen die klager nu in De Schie heeft de lijst betreft van spullen die klager in Zuyder Bos op cel had. Op die lijst staan niet de spullen die in het BAD waren opgeslagen.
  Volgens de directeur is alles netjes ingepakt en is zeer zorgvuldig gehandeld. In dat verband heeft de directeur ten overstaan van de beklagcommissie een film laten zien, waarop de ontruiming van klagers cel is te zien. Klagers raadsvrouw heeft ook delen van de film gezien. Op de film ging het er allemaal netjes aan toe. Klagers raadsvrouw zag wel dat er flesjes met vloeistof in de dozen zijn gegaan, zonder dat die flesjes in plastic zakjes zijn gestopt. Er is alleen in klagers cel gefilmd en niet in het BAD. Het afdelingshoofd van De Schie is bereid om te getuigen en te verklaren dat bij het openen van de dozen de inhoud  een bende was. Zo zat er bijvoorbeeld olie op de kleding van klager.
  De vermissing van de USB-stick weegt zwaar voor klager. Zijn schilderijen stonden er op. De USB-stick is niet in een preciosazak gedaan, maar in een gewone envelop. De indruk van klagers raadsvrouw is dat de goederen waar het mis mee is gegaan, zoals de USB-stick en de t-shirts, zich allemaal in het BAD bevonden.

  De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
  De directeur verwijst primair naar het reeds ten overstaan van de beklagcommissie gevoerde verweer. Daarnaast legt zij een usb-stick over met daarop een film van de ontruiming van klagers cel. Deze film duurt drie uur en geeft een indruk van de manier waarop de ontruiming van klagers cel is uitgevoerd. De ontruiming is zorgvuldig en netjes uitgevoerd. Als je drie uur bezig bent met het ontruimen van een cel, kan je je voorstellen dat er wel heel veel is om in te pakken. Het ging om heel veel papierwerk.
  Desgevraagd geeft de directeur aan dat klagers eigendommen in het BAD in een speciale ruimte waren opgeslagen en dat die eigendommen daar vanaf het begin van zijn verblijf in Zuyder Bos hebben gelegen. Als de directeur had voorzien dat de vermissing van goederen nu ter zitting van de beroepscommissie zou worden behandeld en dat daarbij ook expliciet zou worden ingezoomd op de spullen die in het BAD waren opgeslagen, dan had zij ook het inpakken van de dozen in het BAD laten filmen. Tijdens het gehele traject is naar eer en geweten gehandeld. Bovendien is extra zorgvuldig gehandeld, in die zin, dat klagers dozen niet, zoals gebruikelijk, door DV&O naar De Schie zijn overgebracht, maar door de inrichting zelf. De dozen die in het BAD stonden zijn niet meer geopend, maar meteen in de bus van de inrichting gegaan en tezamen met de andere dozen van de ontruiming van klagers cel vervoerd naar De Schie.
  Klager had veel goederen buiten zijn cel. Wellicht dat klager een aantal goederen heeft weggegeven. De directeur weet dat echter niet.
  Wat de lijst van Norgerhaven betreft merkt de directeur op dat zij daar nu niet veel over kan zeggen, omdat er een beklagprocedure loopt.   
   

 3. De beoordeling
  De beroepscommissie stelt voorop dat vergelijking van de lijst met goederen die vanuit Norgerhaven naar Zuyder Bos zijn gegaan met de lijst van goederen die vanuit Zuyder Bos naar De Schie zijn gegaan, haar weinig zinvol voorkomt. Het feit dat een item op de eerstbedoelde lijst staat, wil nog niet zeggen dat dat item per definitie ook op de laatstbedoelde lijst moet staan. In de tussentijd kan er van alles met zo’n item zijn gebeurd. Voor de beoordeling van de onderhavige kwestie acht de beroepscommissie het derhalve niet noodzakelijk om over de eerstbedoelde lijst te beschikken.

  De beroepscommissie stelt vast dat de directeur van Zuyder Bos zorgvuldig te werk is gegaan bij de ontruiming van klagers cel en de overbrenging van klagers eigendommen naar De Schie. Meteen nadat klager zijn cel in Zuyder Bos verliet, is een ander slot op klagers celdeur gemonteerd. Vanaf dat moment kon de cel alleen worden geopend met een speciale sleutel, die in een aparte kluis werd bewaard en waarvan het gebruik steeds werd genoteerd. De ontruiming is door zes personen uitgevoerd: één afdelingshoofd, één teamleider beveiliging/informatiebeveiligingsfunctionaris en vier complexbeveiligers. Er is zeer precies verslag gedaan van de ontruiming van klagers cel en alles is gefilmd en genoteerd. Om er zeker van te zijn dat alle dozen ook echt in De Schie zouden aankomen, is het vervoer van de dozen, anders dan normaal gesproken pleegt te gebeuren, niet aan DV&O uitbesteed, maar heeft de inrichting zelf voor het vervoer zorggedragen.
  Niettemin stelt klager bepaalde goederen te missen. In dit verband overweegt de beroepscommissie dat klager zelf heeft verklaard dat hij een deel van de spullen die hij aanvankelijk miste, inmiddels heeft teruggevonden. Zij overweegt voorts dat klager heeft verklaard dat hij in De Schie niet zelf de inhoud van alle dozen heeft gecheckt. Daarmee valt niet uit te sluiten dat de spullen die hij mist toch naar De Schie zijn overgebracht.

  Tegen de achtergrond van het vorenstaande komt de beroepscommissie tot het oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat niet alle in Zuyder Bos van klager aanwezige spullen, naar De Schie zijn overgebracht. Zij zal klagers beroep dan ook ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen.
   

 4. De uitspraak
  De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie

   

  Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 20 oktober 2017

   

                              

   

                                 secretaris                                                      voorzitter

   

   

   

   

Naar boven