Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0432/SGA, 15 februari 2016, schorsing
Uitspraakdatum:15-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/432/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 15 februari 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift, van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 3 februari 2016, inhoudende de terugplaatsing vanuit het plusprogramma
naar het basisprogramma per 4 februari 2016.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 12 februari 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Uit de (summiere) inlichtingen van de directeur wordt voldoende aannemelijk dat verzoeker niet wil meewerken aan het opstellen van een detentie- en re-integratieplan en dat hij een afwijzende houding toont ten opzichte van de reclassering. Verzoeker
zou
zich hiermee niet begeleidbaar opstellen en het zou niet mogelijk zijn een detentie- en re-integratieplan op te stellen. De voorzitter verstaat dat dit gedrag kan worden bestempeld als zogenaamd “rood” gedrag. Gelet daarop kon de directeur – naar het
voorlopig oordeel van de voorzitter – in redelijkheid beslissen verzoeker vanuit het plusprogramma terug te plaatsen naar het basisprogramma.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 15 februari 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven