Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3140/SGA, 20 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer : 17/3140/SGA

Betreft    : [verzoeker]                                                                           datum: 20 september 2017

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. F.A.M. Engels, namens

[…], verder verzoeker te noemen, thans niet meer gedetineerd.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem, locatie Zuid, van 12 september 2017, inhoudende de oplegging van een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan (gemeenschappelijke) activiteiten voor de duur van zeven dagen, ingaande op 12 september 2017 om 16.45 uur en eindigend op 19 september 2017 om 16.45 uur alsmede – zo verstaat de voorzitter – de ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel, een observatiecel, met cameratoezicht, eveneens voor de duur van zeven dagen steeds gedurende de tijd gelegen tussen 16.15 uur en de aanvang van het daaropvolgende dagprogramma, eveneens ingaande op 12 september 2017 om 16.45 uur en eindigend op 19 september 2017 om 16.45 uur; een en ander in verband met verzoekers gemoedstoestand en op advies van de gedragsdeskundige.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 12 september 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 19 september 2017.

 

 1. De beoordeling
  Op zich zou er, indien er thans nog sprake zou zijn geweest van een tenuitvoerlegging van de hier aan de orde zijnde beslissingen, aanleiding zijn geweest voor een toewijzing van het verzoek, voor zover dit ziet op het opgelegde cameratoezicht. Cameratoezicht op basis van het bepaalde in artikel 24a van de Pbw is slechts mogelijk indien de betreffende gedetineerde tevens – in het kader van een ordemaatregel – is geplaatst in een afzonderingscel.

  In dit geval was, zo komt naar voren uit de mededeling van de bestreden beslissing, sprake was van een plaatsing in een observatiecel. Gelet daarop had geen cameratoezicht op basis van het hiervoor genoemde artikel mogen worden opgelegd.

  Nu evenwel uit de inlichtingen van de directeur naar voren komt dat verzoeker met ingang van 16 september 2017 met onmiddellijke ingang in vrijheid is gesteld en de bestreden ordemaatregel(en) niet meer ten uitvoer wordt/worden gelegd, zal het verzoek niet meer tot het door verzoeker beoogde resultaat kunnen leiden. Verzoeker heeft daarom geen belang meer bij een toewijzing van het verzoek. Het verzoek zal worden afgewezen.

   
 2. De uitspraak
  De voorzitter wijst het verzoek af.
   

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans , voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 20 september 2017.

Naar boven