Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/325/GA, 18 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:18-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:            17/325/GA

 

betreft:               [Klager]               datum: 18 september 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van bovengenoemde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.            De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft:

a. de weigering gebruik te mogen maken van een USB-stick waarop klagers biografie staat (A-2016-458);

b. het verminderen van het aantal uren onderwijs (A-2016-458).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in klacht a. en klacht b. ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.            De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt

– samengevat – toegelicht. Een USB-stick kan niet worden geschaard onder randapparatuur. Onder randapparatuur vallen onder andere een muis, printer, scanner en router verdeler. Een USB-stick is een gegevensdrager. In de huisregels is niets vermeld over gegevensdragers. Bij het onderwijs mogen wel gegevensdragers worden gebruikt.

De directeur heeft in beroep aangevoerd dat hij niets heeft toe te voegen aan zijn verweer op de klacht en de uitspraak van de beklagrechter.

 

3.            De beoordeling

Klager wenst toegang tot zijn literaire eigendom, een biografie, geplaatst op een USB-stick, hetgeen hem wordt ontzegd.

Aangezien er geen geldend protocol en beleid aanwezig zijn betreffende het gebruik van de USB-stick heeft de directeur weloverwogen besloten dat klager geen toegang heeft tot de USB-stick met daarop zijn biografie. De directeur geeft aan dat hierop uitzonderingen mogelijk zijn, zoals voor studiedoeleinden en gebruik in een rechtszaak.

Gelet op de mogelijkheid van uitzonderingen diende de directeur voorafgaande aan zijn beslissing een gemotiveerde en kenbare afweging te maken tussen enerzijds het belang van klager bij het gebruiken van zijn USB-stick voor zijn biografie en anderzijds de belangen als vermeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Pbw. Hiervan is in dit geval onvoldoende gebleken. De directeur heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het klager – gelet op de belangen als genoemd in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Pbw – niet kan worden toegestaan gebruik te maken van zijn USB-stick voor zijn biografie. Gelet hierop zal de beroepscommissie het beklag gegrond verklaren. Zij zal de beslissing waarover is geklaagd vernietigen en de directeur opdragen met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe schriftelijke en gemotiveerde beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake klacht b. kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.            De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter inzake klacht a, verklaart klager alsnog ontvankelijk in deze klacht en verklaart het beklag gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake klacht b. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 18 september 2017

 

secretaris voorzitter

Naar boven