Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3088/GB, 21 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer: 17/3088/GB

Betreft: […] datum: 21 september 2017


De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.G.C. van Riet, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 september 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 25 september 2017 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 28 augustus 2017 is klager opgeroepen zich op 25 september 2017 te melden in de p.i. Lelystad voor het ondergaan van 119 dagen gevangenisstraf. Op
5 september 2017 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op
11 september 2017 ongegrond is verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Op 30 augustus 2017 hebben klager en zijn partner hun jonge kinderen naar Nederland laten komen, nadat zij drieëneenhalf jaar in Hongarije hebben gewoond. Zij beheersen de Nederlandse taal nauwelijks, waardoor naar school gaan lastig is. Voorts hebben zij amper contact gehad met hun ouders. Klager heeft verzocht om een maand uitstel om alle inschrijvingen voor hulpverlening, waaronder taalonderwijs, te regelen. De moeder van de kinderen spreekt bijna geen Nederlands, zodat klager deze inschrijvingen dient te regelen. Het belang van de kinderen om enige tijd met hun vader thuis door te brengen, is niet meegewogen bij de bestreden beslissing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De noodzaak tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf staat voorop. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een verzoek om uitstel worden toegekend. Klager is sinds 30 maart 2016 bekend met de tenuitvoerlegging van het vonnis en heeft dan ook voldoende tijd gehad voorbereidingen te treffen voor de opvang van zijn kinderen.


4. De beoordeling
4.1. De p.i. Lelystad is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager is op 30 maart 2016 onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 119 dagen. Klager diende er vanaf dat moment rekening mee te houden dat de opgelegde vrijheidsstraf op enig moment ten uitvoer zou worden gelegd.

4.4. Klager is amper een maand met zijn kinderen herenigd die voorheen in Hongarije woonden. De beroepscommissie ziet het belang in van het gezin om enige tijd met elkaar door te brengen. Bovendien dienen er allerlei praktische zaken voor klagers kinderen geregeld te worden zoals het (taal)onderwijs, dat door klager zelf geregeld dient te worden aangezien klagers partner de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. De beroepscommissie acht in dit geval sprake van uitzonderlijke omstandigheden die een uitstel van de meldplicht rechtvaardigen voor de duur van één maand. Hierbij wordt mede in overweging genomen dat er, naar de beroepscommissie aanneemt, voldoende detentiecapaciteit is.

4.5. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Dit betekent, voor de goede orde, dat klager zich niet op 25 september 2017 hoeft te melden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.


Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 21 september 2017

  1.  

Naar boven