Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1201/GA, 6 juli 2016, beroep
Uitspraakdatum:06-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/1201/GA

betreft: [...] datum: 6 juli 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 april 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Lelystad in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet informeren van klager over de uitkomsten van een onderzoek naar het beheer van de ontwikkeling en ontspanning-kas (de O&O-kas).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Klager beklaagt zich erover dat hij geen informatie verstrekt krijgt omtrent de uitkomsten van het onderzoek naar het beheer van de O&O-kas. Uit het beklag- en beroepschrift komt naar voren dat dit onderzoek liep in de periode van september 2015 tot
november 2015. Het klaagschrift dateert van 1 februari 2016. Niet aannemelijk is geworden dat klager in de periode van 25 januari 2016 tot 1 februari 2016 een verzoek heeft ingediend om de door hem gewenste informatie verstrekt te krijgen. Gelet op het
bepaalde in artikel 61, vijfde lid, van de Pbw kan klager op deze grond niet in zijn beklag worden ontvangen. De beroepscommissie zal het beroep dan ook ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van de
gronden.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 6 juli 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven