Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1608/GB, 6 september 2017, beroep
Uitspraakdatum:06-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:    17/1608/GB
 

Betreft:       […]                                                                          datum: 6 september 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E. Hullegie, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 mei 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,
 

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.
 

De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwaag/Hoorn, locatie Zwaag, ongegrond verklaard.
 

De feiten

Klager is sedert 27 maart 2017 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Almere. Op 20 april 2017 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Zwaag/Hoorn.
 

De standpunten

3.1 Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst nadat hij in elkaar is geslagen en de namen van zijn belagers niet zou hebben genoemd. Klager heeft echter wel degelijk meteen namen genoemd. Klager stelt zelf in zijn klacht dat bekend is ‘wie het waren’. Klager heeft voorts aangegeven dat één van zijn belagers hem in 2012 in de p.i. Lelystad ook heeft lastiggevallen. Uit het selectieadvies blijkt dat klager een rustige en vriendelijke man is, zodat niet valt in te zien waarom hij de orde en veiligheid in de inrichting zou verstoren

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het selectieadvies staat dat klager niet heeft willen vertellen wie hem in elkaar hebben geslagen. Duidelijk is geworden dat klager wordt bedreigd vanuit de Top 600. De directeur kon klagers veiligheid niet langer garanderen, waardoor de orde en veiligheid in de inrichting in het geding was. Klager diende derhalve overgeplaatst te worden

De beoordeling

4.1 Klager behoorde, in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uit het selectieadvies van 18 april 2017 komt naar voren dat klager is mishandeld en dat klager ook nadien ernstig is bedreigd door medegedetineerden. Door de diverse signalen vanuit de p.i. Almere kon klager niet intern overgeplaatst worden. In het selectieadvies wordt vermeld dat in verband met de te betrachten spoed bij de te nemen beslissing er geen selectieadvies heeft plaatsgevonden. Klager is evenwel op de hoogte gesteld van het advies en is, blijkens de slotopmerking in het advies, daarmee akkoord gegaan

4.3 De beroepscommissie acht het mogelijk dat, zoals klager stelt, bekend is wie de dader(s) van de tegen klager gerichte agressie zijn. Tegelijk is evenwel ook denkbaar dat klager, zoals de directie stelt, niet heeft willen zeggen wie volgens hem de dader(s) zijn, zulks uit vrees voor repercussie. Onder die omstandighedenis er voor de directie geen basis voor een maatregel tegen een vermoedelijke dader en voor een ander ingrijpen dan klager uit veiligheidsoverwegingen elders te plaatsen.

4.4 Gelet op het vorengaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing klager over te plaatsen niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die dit oordeel anders maken.

De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 6 september 2017.

 

 

 

 

 

 

                     secretaris                                                        voorzitter

Naar boven