Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/0335/GB, 26 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/335/GB

Betreft: [klager] datum: 26 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 februari 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman mr. M. Faouzi, op 9 mei 2016 door drie leden van de Raad gehoord.
Ter zitting heeft klagers raadsman een e-mailbericht van 24 maart 2016 van [...], GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut bij De Waag, overhandigd. Dit e-mailbericht is met het verslag van het verhandelde ter zitting aan de selectiefunctionaris
verzonden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de
beslissing hem in de gevangenis van de locatie Zoetermeer te plaatsen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 30 juni 2013 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt
beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel te Evertsoord. Op 2
december 2015 is hij in de gevangenis van de locatie Zoetermeer geplaatst. Hij heeft in afwachting van zijn plaatsing daar in de locatie Roermond verbleven.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven –
toegelicht. Het bezwaarschrift is op 9 december 2015 ingediend. Op 3 februari 2016 heeft de selectiefunctionaris hierop beslist. De selectiefunctionaris heeft derhalve niet binnen zes weken op het bezwaarschrift beslist. Reeds hierom dient het beroep
gegrond te worden verklaard.
Klager heeft zich bij de medische dienst gemeld voor het afnemen van een
urinecontrole, maar er was niemand aanwezig. Dit heeft hij ook gemeld bij het personeel. Er is waarschijnlijk wel een tijdstip afgesproken. Het kan zijn dat hij te vroeg of te laat bij de medische dienst was.
Klager heeft zelf contact opgenomen met een medewerker van De Waag om een afspraak te maken. Dit blijkt ook uit het ter zitting overgelegde e-mailbericht. Hij was op de dag van de afspraak geïrriteerd. Om een confrontatie te voorkomen heeft hij de
behandelaar gebeld. De afspraak is met wederzijdse instemming
verzet.
De stelling van de reclassering dat klager zijn enkelband met opzet niet heeft
opgeladen, is niet onderbouwd. Klager was in slaap gevallen. Het had voor de hand gelegen hem in de gelegenheid te stellen zijn enkelband op te laden. Klager weet dat het verplicht is een enkelband opgeladen te houden. Dit is ook met hem besproken. Hij
is tijdens verlof altijd traceerbaar geweest. Tijdens eerdere
verloven hebben zich ook geen incidenten voorgedaan. Na het opladen van een enkelband blijft de enkelband ongeveer een dag geladen.
Klager is niet bij een andere werkgever geplaatst. Hij heeft bij de arbeid een
verslag aangezegd gekregen. Hij werkte met spijkerpistolen. Op zijn tweede werkdag heeft hij met een spijkerpistool in zijn vinger geschoten. Hij is toen in paniek geraakt. Dit kan iedereen overkomen. Klager heeft een nieuwe kans van zijn werkgever
gekregen. Hij heeft zich altijd aan de afspraken gehouden en is gemotiveerd mee te werken aan zijn re-integratie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Op 12 november 2015 heeft de werkgever van klager aangegeven niet meer met klager te willen werken. Klager zou niet gemotiveerd zijn, niet luisteren en gegeven opdrachten niet naar behoren uitvoeren.
Hierdoor is een onwerkbare werksfeer ontstaan. Op de eerste werkdag was een en ander al niet goed verlopen. Klager heeft toen een waarschuwing
gekregen en een nieuwe kans van zijn werkgever gekregen. Op 26 november 2015 heeft klager zich niet gemeld bij een afspraak met de medische dienst. Op 25 november 2015 heeft klager op eigen initiatief een afspraak voor een
motivatietraject bij De Waag afgezegd. Dit dient echter altijd te gebeuren in
samenspraak met zijn begeleider in de z.b.b.i. Voorts is gebleken dat klager enige tijd niet te traceren was, omdat hij zijn enkelband niet had opgeladen. Hierover zijn duidelijke afspraken met klager gemaakt. Hij is zelf verantwoordelijk voor het
tijdig opladen van zijn enkelband. De omstandigheid dat niet tijdig op het
bezwaarschrift is beslist, kan niet leiden tot een gegrondverklaring van het
beroep.

3.3. Naar aanleiding van klagers gedrag tijdens zijn verblijf in de z.b.b.i. van de
locatie Ter Peel, is het volgende advies uitgebracht.
De directeur van de locatie Roermond heeft op 1 december 2015 geadviseerd klager terug te plaatsen naar een gevangenis. Hierbij is in aanmerking genomen dat de werkgever van klager op 12 november 2015 heeft aangegeven niet meer met klager te willen
werken. Klager zou niet gemotiveerd zijn, niet luisteren en gegeven opdrachten niet naar behoren uitvoeren. Klager is op 26 november 2015 niet verschenen bij een afspraak met de medische dienst. Tevens heeft hij zonder overleg met zijn begeleider een
afspraak bij De Waag afgezegd.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van het bepaalde in artikel 17, vierde lid, van de Pbw stelt de
selectiefunctionaris de indiener van het bezwaarschrift binnen zes weken van zijn met redenen omklede beslissing schriftelijk en zoveel mogelijk in een voor deze begrijpelijke taal op de hoogte. Vast staat dat de selectiefunctionaris niet binnen zes
weken op het bezwaarschrift heeft beslist. De beroepscommissie acht een dergelijke termijnoverschrijding onwenselijk. De wetgever heeft aan het
overschrijden van de termijn echter geen rechtgevolgen verbonden. Die
overschrijding kan dan ook op zichzelf niet tot een gegrondverklaring van het
beroep leiden.

4.2. Wat de materiële aspecten van het beroep betreft overweegt de
beroepscommissie het volgende.

4.3. Klager, die tot een gevangenisstraf is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst. De gevangenis van de
locatie Zoetermeer is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.4. De beroepscommissie leidt uit de stukken af dat de werkgever van klager op 12 november 2015 heeft laten weten niet meer met klager te willen werken. Klager zou niet gemotiveerd zijn, niet luisteren en gegeven opdrachten niet naar behoren
uitvoeren. Uit de stukken komt verder naar voren dat klager – tegen de gemaakte afspraken in – zelf heeft beslist een afspraak bij de Waag te verzetten en zijn
enkelband niet tijdig heeft opgeladen, waardoor hij enige tijd niet traceerbaar is geweest. Voorts is klager op 26 november 2015 niet verschenen bij een afspraak met de medische dienst. Gelet op deze feiten en omstandigheden acht de
beroepscommissie de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 26 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven