Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/1942/STA, 9 juni 2016, beroep
Uitspraakdatum:09-06-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/1942/STA

Betreft : [verzoeker] datum: 9 juni 2016

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. B. Molenaar, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende het toepassen van behandeling als bedoeld in artikel 16b, onder a, Bvt (a-dwangbehandeling) op 9 juni 2016.

1. De beoordeling:
De voorzitter stelt vast dat bij uitspraak RSJ 13 april 2016, 16/91/TA verzoekers beroep tegen de beslissing tot het toepassen van a-dwangbehandeling ongegrond is verklaard.
Thans wordt schorsing gevraagd van de beslissing van het hoofd van de inrichting tot het op 9 juni 2016 toepassen van a-dwangbehandeling hangende het hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen de uitspraak van de civiele rechter tot
afwijzing van de vordering in kort geding tot opschorting van de tenuitvoerlegging van de a-dwangbehandeling. De voorzitter is slechts bevoegd uitspraak te doen ten aanzien van een verzoek tot schorsing van de verdere tenuitvoerlegging van de
toepassing
van a-dwangbehandeling hangende een bij de beroepscommissie van de Raad lopende beroepszaak en daar is geen sprake van. Weliswaar heeft verzoeker thans tevens verzocht om herziening van alle vanaf 15 maart 2015 door de beroepscommissie van de Raad
gedane uitspraken, maar daarop is nog geen beslissing genomen, terwijl is verzocht uitspraak op het schorsingsverzoek te doen op 9 juni 2016 vóór 12.00 uur.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart zich niet bevoegd verzoeker thans in zijn verzoek te ontvangen.

Aldus gegeven door mr. R.M. Maanicus, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 9 juni 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven