Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/428/GA, 26 mei 2016, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/428/GA

betreft: [...] datum: 26 mei 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 november 2015 van de beklagcommissie bij het PPC Scheveningen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het PPC Scheveningen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. L.E. Toet om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Het secretariaat van de Raad heeft bij de directeur het toentertijd geldende dagprogramma opgevraagd dat op 5 april 2016 is ontvangen. Het dagprogramma is toegestuurd aan klager en zijn raadsvrouw.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het eenmaal per week ‘s avonds insluiten van gedetineerden tijdens recreatietijd wegens een structureel personeelstekort.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Structurele onderbezetting van het personeel kan, zonder nadere onderbouwing, geen reden zijn om inbreuk te maken op klagers grote belang bij
recreatietijd. Namens klager wordt betwist dat het huidige aantal uren recreatie met het schrappen van het avondprogramma op woensdag niet in strijd is met het wettelijke minimum dan wel met het dagprogramma. De directeur wordt verzocht het
dagprogramma
zoals opgenomen in de huisregels in geding te brengen.

De directeur heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Het feit dat crisisafdelingen geen avondsluiting kennen is omwille van de vele aldaar aangeboden individuele programma’s. Aan klagers afdeling werd,
zoals uit het dagprogramma blijkt, ruimschoots voldoende recreatie geboden, te weten meer dan zes uur per week; ook nadat het avondprogramma op woensdag kwam te vervallen.

3. De beoordeling
Het beklag betreft een algemene binnen de inrichting getroffen regeling. Hiertegen staat geen beklag open, tenzij die regeling in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in
stand blijven en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 26 mei 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven